Ökade valmöjligheter i elektroniska identifieringstjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2018 13.34 | Publicerad på svenska 29.11.2018 kl. 13.48
Pressmeddelande
Ökade valmöjligheter i elektroniska identifieringstjänster (Foto: Shutterstock)
Ökade valmöjligheter i elektroniska identifieringstjänster (Foto: Shutterstock)

Regeringen föreslår att lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster ändras. Syftet med propositionen är att öka utbudet av säkra och tillförlitliga elektroniska tjänster. 

De föreslagna ändringarna främjar användningen av elektronisk identifiering och utvecklingen av elektroniska tjänster. Ändringarna syftar också till att den inbördes prissättningen hos tjänsteleverantörerna ska vara skälig.

Avsikten är att användarna i fortsättningen lättare än förr kan välja det sätt att identifiera sig som motsvarar deras behov och använda det i stor utsträckning i olika tjänster. 

Ändringarna främjar utvecklingen av marknaden

Propositionen förtydligar funktionen och avtalsskyldigheten hos förtroendenätet för leverantörer av identifieringstjänster med stark autentisering. Genom regleringen inverkar man på att den inbördes prissättningen hos leverantörerna av elektroniska identifieringstjänster inte blir ett hinder för att utveckla nya tjänster. I propositionen föreslås att priset på förmedling av identifiering ska sänkas från nuvarande 10 cent till 3 cent.

Bakgrunden till lagändringarna är regeringsprogrammets mål om skapande en av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Projektet är ett led i regeringens spetsprojekt som gäller digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer.

I Finland tillhandahålls elektroniska identifieringsverktyg för stark autentisering för närvarande av banker, teleoperatörer och Befolkningsregistercentralen. På marknaden finns det också några företag som bara tillhandahåller förmedlingstjänster inom elektronisk identifiering. Bankkodernas marknadsandel är över 90 procent i både användare och transaktioner.

Att sköta ärenden på webben är redan nu en helt vardaglig sak. I fortsättningen kommer både omfattningen av användningen av tjänsterna och antalet tjänster som tillhandahålls att öka. Genom stark autentisering försäkrar man sig om att det är tryggt att sköta ärenden på webben och att det sker med rätt aktör.

Vad händer härnäst?

Regeringen lämnade den 29 november 2018 en proposition till riksdagen med förslag till lagändringar. Propositionen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum. 

Mer information:

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502
Jenni Rantio, regeringsråd, tfn 050 524 2326