Offentlig information tillgänglig för hela samhället

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2013 9.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Arbetsgruppen för öppen information i trafik och kommunikation föreslår i sin slutrapport en färdplan och gemensamt förfarande för att öppna offentligt datamaterial. Målet är att den öppna informationen blir en av förvaltningens basverksamheter. Lättillgänglig information skapar ny serviceföretagsamhet och effektiviserar förvaltningen.

Öppnandet av offentliga datamaterial för utomstående för vidareutnyttjande är ett av regeringsprogrammets spetsprojekt. Projektet bygger på statsrådets principbeslut från mars 2011 enligt vilket datalager som produceras med offentliga medel ska göras tillgängliga för medborgare och företag.

- Beslutet om att den offentliga förvaltningen börjar aktivt erbjuda information fastställdes i ramförhandlingarna i mars. Nu gäller det att verkställa beslutet, säger bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

- Öppnandet av data skapar nya verksamhetsmöjligheter för företag och samfund, men också förvaltningen drar nytta av det. Det är också viktigt att då information erbjuds aktivt för allmänt bruk ökar transparensen i samhällets verksamhet, konstaterar minister Kiuru.

I praktiken innebär öppnandet av datamaterialen att digitalt material som den offentliga sektorn förvaltar omvandlas i ett sådant format att de kan lätt vidareutnyttjas, till exempel vid utvecklingen av program för service som medborgarna erbjuds och i informationsutbytet mellan myndigheter.

Färdplan berättar vad och när

Kommunikationsministeriet tillsatt i april 2012 en arbetsgrupp vars uppgift var att ge förslag och genomföra nödvändiga åtgärder för att främja vidareutnyttjande av informationen om trafik och kommunikation. I arbetsgruppen deltog alla ämbetsverk inom förvaltningsområdet: Meteorologiska institutet, Trafikverket, Trafi och Kommunikationsverket.

Under sitt arbete kartlade arbetsgruppen förvaltningsområdets datamaterial och identifierade reformbehov i tekniken och lagstiftningen. Dessutom bedömde arbetsgruppen vilken konsekvens öppnandet av materialen har i trafik- och kommunikationssektorn.

Som ett slutresultat av arbetet kom man fram till en färdplan som är en förteckning och tidtabell för öppnandet av datamaterialen. Arbetsgruppen definierade också gemensam praxis som stöder en mera omfattande användning av datalagren så att utnyttjandet av informationen i olika sammanhang är så lätt och smidigt som möjligt.

Arbetsgruppen bedömde att de viktigaste datamaterialen som ska öppnas är trafikinformation i realtid och väderobservationer, eftersom det redan finns efterfrågan på dem. Till trafikinformation hör till exempel data i trafiknäten, kollektivtrafikens tidtabells- och ruttinformation, sjökortsmaterial och tekniska data om transportmedlen. Väderinformation är till exempel väder- och sjöobservationer i realtid, klimatdata och data i den nationella väderprognosmodellen. Dessutom föreslog arbetsgruppen att data om kommunikationsnätens lägesbild öppnas.

Arbetsgruppen föreslår också att ämbetsverken inkluderar i sin dagliga rutin att öppna information och främja dess användning. Avsikten är att praxis vid överlämnandet av data är så smidig som möjligt och enhetlig till exempel när det gäller användningsvillkoren.

Arbetsgruppen uppskattar att kostnaderna för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för öppnandet av information är cirka 40 miljoner euro under 2013-2017. Enligt uppskattning är den ekonomiska och samhällsnyttan på lång sikt större än kostnaderna för öppnandet av information.

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto (Öppen information i trafik och kommunikation). Arbetsgruppens rapport (LVM:n julkaisuja 10/2013) kan läsas på kommunikationsministeriets webbtjänst på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information

Taru Rastas, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2617