Ny koncernstrategi för KM och ministeriets förvaltningsområde

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2016 10.13 | Publicerad på svenska 4.2.2016 kl. 10.17
Nyhet

Kommunikationsministeriet (KM) har offentliggjort sin koncernstrategi för 2016-2020. Det är den första strategin som styr hela förvaltningsområdet och som ministeriet har utarbetat tillsammans med ämbetsverken. Den är samtidigt ministeriets ekonomi- och verksamhetsplan 2017-2020 i enlighet med budgetlagstiftningen.

Kommunikationsministeriets organisation förnyades i början av 2016. Koncernstrategin lägger grunden för den nya organisationens verksamhet som vilar på tre pelare: nät, information och tjänster.

I detta sammanhang drar man också upp riktlinjerna och tyngdpunkterna i Trafikverkets, Trafiksäkerhetsverkets, Kommunikationsverkets och Meteorologiska institutets verksamhet.

Koncernstrategin bygger på KM:s vision om att skapa välfärd och konkurrenskraft genom goda förbindelser. Förvaltningsområdet ska svara för att transporterna och kommunikationerna i Finland samt de tjänster som hänför sig till dem är säkra och fungerande, och att de stöder en hållbar tillväxt och utvecklingen av nya digitala tjänster.

Digitaliseringen är ett genomgående tema i regeringsprogrammet. I KM:s koncernstrategi är regeringens spetsprojektet för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och spetsprojektet för smidigare författningar (avreglering) i fokus.

Strategin utgår från högklassiga transport- och kommunikationsnät. Nätens funktionsduglighet ska höjas och anpassas till den nivå som digitaliseringen kräver.

Tjänsterna inom transport och kommunikation ordnas i första hand på marknadsvillkor. I synnerhet tjänstefieringen av transporterna skapar förutsättningar att ordna samspelta servicehelheter där olika transportformer kombineras.

Särskild uppmärksamhet fästs vid utnyttjande av information. Information skapar en grund för tillväxtbranscher, såsom sakernas internet, robotisering och automatisering. Det ska vara möjligt att använda och sprida information öppet och att samtidigt skydda användarnas personliga integritet och deras rätt till konfidentiell information.