Norkring avstår från sina nätkoncessioner, de nuvarande koncessionernas giltighetstid förlängs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2016 9.12
Pressmeddelande

Norska Norkring AS har meddelat kommunikationsministeriet att bolaget avstår från de nätkoncessioner för antennätet som det har beviljats.

Statsrådet beviljade den 12 november 2015 nätkoncessioner för antennätet för den koncessionsperiod som inleds 2017. Norkring beviljades nätkoncessioner för kanalknippena (kallas också sändarnät eller multiplex) B, C och D i UHF-bandet.

Till följd av att Norkring avstår från sina nätkoncessioner är det endast Digita (A, E och F), DNA (VHF A, VHF B och VHF C) samt Anvia (ett regionalt kanalknippe i Österbotten) som har koncessioner för nästa koncessionsperiod. Alla de kanaler som i den senaste ansökningsomgången ansökte om koncession för UHF-bandet får inte plats i Digitas kanalknippen.

Kommunikationsverket förklarade programkoncessioner för television lediga att sökas i januari 2016. Eftersom sändningskapaciteten är begränsad överfördes en del av koncessionsansökningarna till statsrådet för avgörande. Statsrådet bör fatta beslut om programkoncessionerna senast den 18 juli 2016. Statsrådet kan dock under vissa förutsättningar förlänga tidsfristen med högst åtta månader.

De programkoncessioner som statsrådet och Kommunikationsverket nu handlägger utgör en helhet som bör avgöras samtidigt. På grund av detta avbryts ansökningsomgången för programkoncessionerna tills vidare. Tidsfristen för beslut om de koncessioner som har överförts till statsrådet har förlängts till den 31 januari 2017.

Koncessionsperioden för Digitas, DNA:s och Anvias nuvarande nätkoncessioner går ut den 9 januari 2017. Programkoncessionerna för dessa nät går likaså ut den 9 januari 2017. Kommunikationsministeriet har för avsikt att förlänga vardera koncessionsperioden tills koncessionerna har beviljats på nytt och träder i kraft.

Ytterligare information:

Mikael Nyberg, avdelningschef, överdirektör, tfn 040 837 8794

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 040 096 9293