Norkring AS:s nätkoncession ändras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2016 15.04 | Publicerad på svenska 9.6.2016 kl. 15.09
Pressmeddelande

Statsrådet har ändrat täckningskravet för kanalknippet B i den nätkoncession som Norkring AS innehar i UHF-bandet. Enligt den nya förpliktelsen ska nätet senast den 10 januari 2017 täcka 85 procent av befolkningen i Fastlandsfinland i stället för det tidigare kravet på 100 procent. Statsrådet fattade beslut i ärendet den 9 juni 2016.

Villkoren för nätkoncessionen kan ändras, eftersom programaktörerna hittills inte har varit intresserade av den riksomfattande sändningskapaciteten DVB-T2. Dessutom fick koncessionsmyndigheten inte in en enda ansökan för kanalknippet B i den ansökningsomgång för programkoncessioner som genomfördes våren 2016.

Ändringen av nätkoncessionen är också ett sätt att främja konkurrensen på marknaden för televisionssändningstjänster. En fungerande konkurrens har en positiv effekt på priset och kvaliteten på televisionssändningstjänster och på utvecklingen av nya tjänster och kommer därigenom både programföretagen och konsumenterna till nytta.

Samtidigt ändrade statsrådet nätkoncessionen så att Norkring får själv bestämma vilken distributions- och komprimeringsteknik som används i kanalknippet D. I och med detta kan sändningarna i kanalknippet D nu tillämpa antingen tekniken DVBT eller DVB-T2. Under den senaste ansökningsomgången var efterfrågan på DVB-T-kapacitet större.

I samband med ändringen fogades till koncessionerna ett villkor enligt vilket statsrådet fram till den 31 december 2018 följer upp koncessionsvillkoret om befolkningstäckning i kanalknippet B och koncessionsvillkoret om distributions- och komprimeringsteknik i kanalknippet D. På detta sätt garderar man sig för eventuella ändringar i efterfrågan på sändningskapacitet.

Ytterligare information: Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 0295 342 474

Anne Berner