Myndighetstjänsten för det europeiska positioneringssystemet Galileo tas i bruk i Finland 2024 – beredningen av lagstiftning om tjänsten PRS inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 15.52 | Publicerad på svenska 24.9.2021 kl. 14.25
Pressmeddelande
Europa betraktat ur rymden (Foto: Shutterstock)
Europa betraktat ur rymden (Foto: Shutterstock)

Ibruktagandet av den offentliga reglerade satellittjänsten (Public Regulated Service, PRS) för det europeiska positioneringssystemet Galileo framskrider. Kommunikationsministeriet inleder beredningen av lagstiftningsändringar för att Finland ska kunna ta i bruk tjänsten 2024.

Positions- och tidsdata från satellitnavigeringssystem är en del av vardagen i vårt samhälle. PRS-tjänsten ska producera sådan positions- och tidsdata för EU-medlemsländerna som tack vare en stark krypterad signal tål både avsiktlig cyberpåverkan och oavsiktliga störningar.

När PRS-tjänsten är i bruk har den offentliga förvaltningen i Finland och andra nationella aktörer som är auktoriserade att använda tjänsten certifierade tjänster för positions- och tidsbestämning som är oberoende utomeuropeiska system, såsom det amerikanska GPS-systemet. Detta förbättrar avsevärt cybersäkerheten och försörjningsberedskapen i Finland. Förfalskning av tidsdata och störning av informationssystem är betydande cybersäkerhetsrisker.

Framtida användargrupper för tjänsten i Finland är exempelvis polisen, Tullen, Försvarsmakten, räddningsväsendet samt företag som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen, bland annat teleföretag, banker samt företag inom energisektorn och transport- och logistiksektorn. I framtiden kommer behovet av certifierad positions- och tidsdata att öka i och med att den nya generationens 5G-mobilnät tas i bruk och trafiken automatiseras i Finland.

Avsikten är att ändra lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om Transport- och kommunikationsverket. I Finland är det Transport- och kommunikationsverket som förvaltar den PRS-tjänst som är under utveckling. Nu ska verkets uppgifter preciseras. Dessutom ska Suomen Erillisverkot och Försvarsmakten utses till tillhandahållare av satellittjänsten. Kommunikationsministeriet ska i sin tur utses till den instans som ansvarar för den strategiska styrningen och tillsynen.

Galileo är ett globalt navigeringssystem som finansieras och förvaltas av EU-medlemsländerna. Galileo-navigeringssystemet som bygger på satellitnavigering tillhandahåller ett flertal olika tjänster för positions- och tidsbestämning. Största delen av tjänsterna är öppna, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Införandet av PRS-tjänsten är EU-medlemsländernas viktigaste gemensamma projekt för cybersäkerhet. I Finland ska PRS-tjänsten komplettera det Virve-nät som myndigheterna använder.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott drog upp riktlinjer för ibruktagandet av tjänsten i november 2020.

Vad händer härnäst?

Ett utkast till regeringsproposition skickas på remiss under början av 2022. Lagen avses träda i kraft i slutet av 2022.

PRS-tjänsten byggs upp i Europa 2021-2024 och ibruktagandet av den inleds 2024.

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0400 316 178, maija.ahokas(a)gov.fi, Twitter @mmaija

Suvi Kankare, specialsakkunnig, tfn 0295 342 105, suvi.kankare(a)gov.fi