MTV Sisällöt Oy får understöd för sin nyhets- och aktualitetsverksamhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2017 12.00
Nyhet

Kommunikationsministeriet har beslutat att bevilja 3 miljoner euro i understöd för MTV Sisällöt Oy:s nyhets- och aktualitetsverksamhet. Samtidigt påförs bolaget en skyldighet att tillhandahålla tjänster. Den andra sökanden, Brilliance Communications Oy, beviljas inte stöd.

MTV Sisällöt Oy ansökte om 2,5 miljoner euro i allmänt understöd för att upprätthålla nivån på och utbudet av nyhets- och aktualitetsverksamheten på kanalen MTV3. Enligt ansökningen tryggar det allmänna understödet den nuvarande nyhetsproduktionen som omfattar 18 timmar per vecka 2018 och 2019. MTV Sisällöt Oy ansökte också om 0,5 miljoner euro i specialunderstöd för att utvidga bolagets nuvarande nyhets- och aktualitetsverksamhet. De val som förrättas i Finland under 2018 och 2019 kommer att leda till en avsevärd ökning av nyhets- och aktualitetsprogrammen.

Ministeriet anser att MTV Sisällöt Oy har goda förutsättningar att fullgöra de förpliktelser som följer av den skyldighet att tillhandahålla tjänster som påförs i samband med understödet. Enligt den ska MTV3-kanalen upprätthålla det nuvarande utbudet av nyhets- och aktualitetsprogram 2018 och 2019. Nyheter ska sändas minst tre gånger per dag och under bästa sändningstid. Nyhets- och aktualitetsprogramutbud ska sändas i genomsnitt 18 timmar per vecka.

Stödmottagaren ska ha en programkoncession för en kanal som betjänar allmänintresset (public service). Kommunikationsverket beviljade MTV Sisällöt Oy den 7 december 2017 en programkoncession för televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset. Koncessionen träder i kraft den 1 december 2018. Enligt koncessionsbeslutet ska bolaget säkerställa att MTV3-kanalens täckning omfattar hela Finland. Dessutom ska en del av programmen förses med ljud- och textningstjänster för specialgrupper.

Understödet för nyhets- och aktualitetstjänster för tv beviljas nu för första gången. Syftet med stödet är att säkerställa en pluralistisk nyhetsverksamhet och alternativa nyhetskällor i tv som når samtliga medborgare, i synnerhet vad gäller kommersiell nyhetsverksamhet. Samtidigt förbättras konkurrenskraften och täckningen hos nyhets- och aktualitetsutbudet på de kanaler som betjänar allmänintresset samt utvecklas deras verksamhetsmodeller för produktionen av medieinnehåll.

Understöd ansöktes också av Brilliance Communications Oy. Bolaget ansökte om specialunderstöd för att starta nyhets- och aktualitetsverksamhet och för att utvidga den nuvarande regelbundna verksamheten och det nuvarande programutbudet. Det nu beviljade understödet till nyhets- och aktualitetsverksamheten täcker emellertid bara en del av bolagens kostnader. För Brilliance Communications Oy:s del blev det oklart om bolaget har förutsättningar att utvidga sin verksamhet på det sätt som det förde fram.

Eftersom det totala understödsbeloppet uppgick till endast 3 miljoner euro anser ministeriet utifrån en helhetsbedömning att det inte är befogat att fördela understödet mellan flera sökande. Att fördela understödet på flera sökande skulle kunna äventyra att de mål som ställts på understödet uppnås.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, överdirektör, tfn 0295 342 585