Mopedister och motorcyklister fick egen strategi med fokus på säkerhet och miljö

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2018 8.47 | Publicerad på svenska 5.11.2018 kl. 8.57
Pressmeddelande
Foto: KM/Shutterstock
Foto: KM/Shutterstock

Kommunikationsministeriet har publicerat en nationell moped- och motorcykelstrategi med en vision om mopedernas och motorcyklarnas ställning i transportsystemet 2030 och åtgärder för att uppnå visionen. Målet är att det i Finland 2030 ska finnas utmärkta förutsättningar för moped- och motorcykeltrafik både som hobby och som färdsätt.

Kärnan i strategin utgörs av säkerhets- och miljöaspekter. Säkerheten baserar sig på transportinfrastrukturen, färdmedlen och attitydfostran bland väganvändarna. På sikt är målet utsläppsfri moped- och motorcykeltrafik och en ökad användning av förnybara biobränslen.

"Mopeder och motorcyklar ska ses som en del av ett intelligent transportsystem och obrutna transportkedjor med en smidig övergång till anslutningsparkering och kollektivtrafik. Vikten av trafik- och attitydfostran måste accentueras i uppfostran och utbildning av barn och ungdomar. Det är till stor nytta", säger kommunikationsminister Anne Berner.

För att vi ska nå de ambitiösa målen i strategin krävs målmedveten utveckling av verksamheten och regleringen och ett brett samarbete mellan branschaktörer och myndigheter. Målen och åtgärderna i strategin har delats in i fem helheter: 1) infrastruktur, 2) utnyttjande av information, 3) miljö och klimat, 4) tjänster samt 5) trafikfostran och trafikutbildning.

1. I fråga om transportinfrastruktur är planeringen av synbarheten särskilt viktig för moped- och motorcykelförare och detsamma gäller olika vägbeläggningar och vägmarkeringar, eftersom de påverkar vägytans friktion. Säkerheten förbättras även av att gaturummet är lämpligt dimensionerat och körfälten välarrangerade. Välplanerad anslutningsparkering möjliggör resekedjor med flexibel övergång till kollektivtrafik och nya trafiktjänster.

2. Genom att man utnyttjar information och automatisering kan mopedister och motorcyklister erbjudas allt bättre tjänster. I takt med att digitaliseringen av körtekniken och trafikstyrningen utvecklas kan man dra nytta av olika innovationer som ger information om rådande väderleksförhållanden och trafikläge, såsom trafikstockningar eller tvärbromsande fordon.

3. Alternativa drivkrafter bidrar till minskade utsläpp och också bland mopeder och motorcyklar är det skäl att främja användningen av el och förnybara bränslen. Genom att ändra på tyngdpunkten i beskattningen skulle man kunna påskynda en föryngring av fordonsparken. Detta är väsentligt då Finland i och med EU:s utsläppsmål har förbundit sig till att minska utsläppen från trafiken med 50 procent fram till 2030.

4. Mobilitetstjänsterna utvecklas så att mopeder och motorcyklar bättre än i dagsläget blir en länk i resekedjan. Med hjälp av planläggning och planering av livsmiljön kan man utveckla de tjänster som motorister använder, såsom rastplatser och anslutningsparkeringar.

5. Trafik- och attitydfostran är av avgörande betydelse då det gäller att påverka barns och ungas färdigheter och beteende i trafiken. De ungas andel av trafikolyckor är oproportionerligt stor jämfört med deras andel av befolkningen. Säkerhetsmedvetna och vaksamma gång- och cykeltrafikanter har lättare att tillägna sig en ansvarsfull körstil när de blir förare av motordrivna fordon.

Strategin har beretts vid kommunikationsministeriet i samarbete med aktörer inom branschen.

Moped- och motorcykelstrategi 2025:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-557-6 (på finska)

Mer information
Janne Mänttäri, regeringssekreterare, tfn 040 069 3544
Tomi Paavola, planerare, tfn 050 303 6506