Mopeder och motorcyklar får bullergränser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2009 16.23 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har den 15 december 2009 gett två förordningar som gäller fordon av klass L, med vilka man tar i bruk mätning av buller och utsläpp i samband med ändringsbesiktning av fordon. Ett av målen med reformen är att man vill öka mängden ändringsbesiktningar och underlätta polisens trafikövervakning.

Med förordningarna specificeras och uppdateras den författning som gäller ändring och reparation av mopeders, motorcyklars och fyrhjulingars konstruktion så, att också de krav EU-direktiven ställer ingår i den nationella författningen. Samtidigt hävs begränsningen för det största axelavståndet hos en ändrad motorcykel som avviker från EU-måtten.

Ministeriet specificerar också den författning som gäller trimning av och byte av delar i mopeder och lätta motorcyklar. På nyare mopeder och effektbegränsade motorcyklar förutsätts redan nu att man brukar en skylt eller en dekal som hindrar trimning. I fortsättningen får man utan ändringsbesiktning på dessa fordon göra endast de delförändringar som nämns på skylten.

Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2010.


Bullermätning baserad på EU-test

Bullermätning har inte tidigare använts i Finland i samband med ändringsbesiktning eller vid övervakning. Ibruktagandet av bullermätning underlättar bland annat igenkänningen av felaktiga avgassystem som installerats i fordonen och också avlägsnandet ur trafiken av de fordon som beträffande bullernivån är de mest högljudda.

Bullermätningen baserar sig på ett EU-test, där man som gränsvärden för bullret tillämpar de bullernivåer och toleranser som definierats för EU-typgodkända fordon för deras eget övervakningsbruk. För äldre fordon har man för övervakningen definierat skilda bullergränser.

Den nya förordningen ändrar också gränsvärdena för och sättet att mäta avgasutsläppen hos äldre mopeder och motorcyklar utan katalysator så, att mätningen i regel kan göras med den utrustning som finns på vanliga besiktningsställen. Så ser man till att testningen av utsläppen är tillräcklig ur miljösynvinkel, men för kunden och beträffande övervakningen enkel och till en rimlig kostnad.

De nya förordningarna förbättrar en enhetlig tolkning av författningen och gör det lättare att påvisa att kraven uppfylls vid import av enskilda fordon. Dessutom ger utvecklingen av den nationella ändringsbesiktningen besiktningsställena erfarenhet av särdragen hos mopeder och motorcyklar, vilket underlättar beredskapen till diskussioner om periodisk besiktning av motorcyklar, som EU eventuellt inleder på nytt.

Ytterligare information:
överinspektör Maria Rautavirta, tfn (09) 160 28577, 040 718 5975