Möjligheten att utvidga den europeiska standarden för spårvidd inleds 

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 13.00 | Publicerad på svenska 11.6.2024 kl. 9.23
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock/LVM

Kommunikationsministeriet har begärt att Trafikledsverket utreder behovet att utvidga den europeiska standarden för spårvidd till järnvägsförbindelsen från Haparanda till Finland. Utredningens syfte är att utvärdera både det befintliga bannätet och behovet av nya järnvägsförbindelser med europeisk standard för spårvidd från Finland till Sverige.

Behovet av och efterfrågan på järnvägsförbindelser med europeisk standard för spårvidd behöver enligt ministeriet utredas med hänsyn till civil trafik, industri, försörjningsberedskap, militär rörlighet och eventuella risker. Avsikten är också att utreda andra ruttalternativ, tekniska aspekter, genomförandet med eventuella faser och  kostnaderna för genomförandet med beaktande av olika finansieringsmöjligheter.

EU:s nya TEN-T-förordning, som träder i kraft i sommar, ställer krav på att man ska utreda och möjliggöra den europeiska spårvidden, dvs. banor på 1435 mm, och i mån av möjlighet utvidga den till de länder som har en avvikande spårvidd. Finland har en spårvidd på 1524 mm.

De internationella västliga trafikförbindelsernas roll för försörjningsberedskapen, krisberedskapen och den militära rörligheten har blivit allt viktigare i och med de förändringar som skett i omvärlden under de senaste åren. 

I ett uttalande den 30 april 2024 förband sig Sveriges, Norges och Finlands trafikministrar till att utveckla den militära rörligheten och sådana förbindelser över gränserna som är viktiga för försörjningsberedskapen. Även i regeringsprogrammet konstateras det att förbindelserna västerut behöver förbättras. Även enligt regeringsprogrammet behöver förbindelserna västerut förbättras. 

Vad händer härnäst?

Avsikten är att utredningen ska bli klar före utgången av 2025.

Mer information:

Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, tfn 0295 342 030, [email protected] 

Maria Torttila, ledande specialsakkunnig, tfn 0295 342 237, [email protected]