Ministerarbetsgruppen godkände utvecklingsprogram för kollektivtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2009 14.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.51
Nyhet

Ett gemensamt resekort, garanterad skjuts i glesbygdsområden, stöd till kollektivtrafiken i storstäderna och en utveckling av informationstjänsterna för resenärerna är sätt att öka kollektivtrafikens relativa andel av alla resor. Också resekedjorna ska fungera bättre i synnerhet inom stadsregionerna samt mellan fjärr- och lokaltrafiken och mellan olika trafikformer.

Regeringens trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgrupp beslutade den 1 april om innehållet i utvecklingsprogrammet för kollektivtrafiken.

Kommunikationsministeriet organiserade senaste vinter verkstäder där aktörerna i branschen presenterade sin syn på hur man kan öka kollektivtrafikens andel av all trafik. Av åtgärderna sållades de ut som har den största betydelsen för betjäningen av resenärerna och för kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Följande åtgärder ligger högst på listan:
• Kollektivtrafiken bör få en bestående konkurrenskraft
• Hög nivå på betjäningen i stadsregionernas trafik
• Bastjänster inom kollektivtrafiken på landsbygden
• Ett enda resekort gör det enkelt att resa
• Informationstjänst för resenären
• Smidiga och punktliga tjänster i kollektivtrafiken
• Lätta övergångar till fjärrtrafiken
• Kollektivtrafikzoner med i planeringen
• Kollektivtrafiken bekant för alla
• Kom i rörelse med cykel, till fots och med kollektivtrafik

De flesta av de föreslagna åtgärderna behöver ett initiativ från kommunikationsministeriet, koordinering mellan parterna och ett finansiellt stöd.

Före budgetmanglingen ska man besluta om att göra personalbiljetten för kollektivtrafik mer lockande än för närvarande.

Kostnaderna för genomförandet av utvecklingsprogrammet för kollektivtrafiken omfattar såväl stöd till kollektivtrafiken och inköp av tjänster som investeringar. Genomförandet av de viktigaste åtgärderna förorsakar kostnader för staten på 30-50 miljoner euro under perioden 2010-2015. Åtgärderna ska genomföras inom den nuvarande ramfinansieringen.