Minister Harakka: Strategiska helheter för 2030-talet arv från regeringsperioden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.9.2022 13.24 | Publicerad på svenska 28.9.2022 kl. 15.57
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka vid Kommunikationsforumet den 26 september 2022. (Foto: Kommunikatiosministeriet)
Kommunikationsminister Timo Harakka vid Kommunikationsforumet den 26 september 2022. (Foto: Kommunikatiosministeriet)

Vi har redan länge levt i en tid där undantag blivit mera regel. Dubbelkrisen, det vill säga pandemin och Rysslands grymma anfallskrig, påverkar transporter och kommunikation på mycket olika sätt och på olika nivåer. Detta ställer oss inför nya avgöranden, men stärker också de val vi redan gjort, sade kommunikationsminister Timo Harakka vid Kommunikationsforumet den 26 september 2022.

- Transporter och logistik måste ses över på nytt. Vi är i full gång med ett strategiarbete som beaktar dubbelkrisens konsekvenser för produktionen av transporttjänster, utvecklingen av förbindelser och upprätthållandet av transportnätet.

Som motvikt till allt som måste ses över tycker minister Harakka att klimatneutralitetsmålen statsminister Sanna Marins regering ställde upp var kloka beslut. - Redan innan februari hade vi i hög grad frångått östlig fossil energi. Värnandet om klimatet är också en garanti för säkerhet och en förutsättning för äkta oberoende. Att skydda klimatet är att skydda vår självständighet.

- Vi har fastställt grundläggande riktlinjer för den finländska trafik- och transportpolitiken för tio år framåt. När förhållandena förändras är det klokare att kunna ändra planerna än att börja från början. Vi har också fastställt riktlinjer för den finländska digitala utvecklingen i fråga om kompetens, jämlikhet, offentlig förvaltning och företag för tio år framåt. När vi överträffar målen är det mycket bättre att höja ambitionsnivån än att stanna till och begrunda det.

Rationell trafik- och transportpolitik, effektiv informationspolitik

I sitt tal lyfte minister Harakka fram tre strategiska helheter som befäster den gångna regeringsperiodens arv för de kommande åren och till och med årtiondet. De är den riksomfattande trafiksystemplanen, utsläppsfria transporter och den digitala kompassen.

Den riksomfattande trafiksystemplanen, det vill säga Trafik 12-planen, drar för första gången upp riktlinjer för hela trafiksystemet på riksnivå, långsiktigt och förutsägbart.

- Trafik 12 är rationell trafikpolitik. Med en konsekvent verksamhet har vi med knappa anslag lyckats maximera EU-finansieringen till våra trafikledsprojekt, sade minister Harakka och framförde ett tack till de intressentgrupper och riksdagspartier som deltagit i arbetet och som möjliggjort en samsyn.

Ett annat viktigt projekt som har beretts i brett samarbete är färdplanen för fossilfria transporter, som är ett på forskning baserat verktyg för att minska utsläppen från mobilitet och logistik.

- Även om dessa undantagstider fördröjer åtgärderna för att minska utsläppen från trafik och transporter är riktningen tydlig och överenskommen tillsammans. Färdplanen för fossilfria transporter är ett exempel på hur information har blivit beslut.

Den tredje helhet som minister Harakka lyfte fram är den digitala kompassen. Den digitala kompassen är en tioårig strategi vars mål är att digitaliseringen och dataekonomin ännu bättre ska kunna betjäna medborgare, sammanslutningar och företag.

- Finland är det första EU-landet som lägger fram sin egen strategi som modell för andra. Liksom i fråga om informationspolitiken och initiativen till öppna data redan tidigare, utövar Finland till denna del ett mycket större inflytande i EU än vad det är, konstaterade minister Harakka.

Forumets tema är framtidens fungerande Finland och säkra nät och tjänster

Forumet bjuder utöver på minister Harakkas tal även på två diskussioner kring tre teman: ett fungerande samhälle, tillgången till tjänster och Finlands tillgänglighet.

I den första diskussionen dryftar Riikka Heikinheimo, direktör för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten vid Finlands näringsliv rf, Janne Känkänen, direktör för Försörjningsberedskapscentralen och Samuli Puroila, sakkunnig i klimat- och naturlösningar vid Sitra, vad ett tryggt och fungerande samhälle behöver med avseende på trafik- och transport och kommunikationer.

Under den andra diskussionen berättar kommunikationsministeriets kanslichef Minna Kivimäki och generaldirektörerna Kirsi Karlamaa från Transport- och kommunikationsverket, Jussi Kaurola från Meteorologiska institutet och Kari Wihlman från Trafikledsverket hur ministeriet och ämbetsverken inom förvaltningsområdet svarar på de behov som framkommer.

Kommunikationsforumet kan ses på webben

Kommunikationsforumet är kommunikationsministeriets årliga inbjudningsseminarium för påverkare inom transport och kommunikation. Ministeriet ordnar 2022 års forum tillsammans med Meteorologiska institutet, Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket.

Evenemanget sänds direkt på forumets webbplats 26.9 kl. 13-15. En inspelning av evenemanget kommer att läggas ut på kommunikationsministeriets YouTube-kanal. Evenemanget har tolkats till teckenspråk.

Under evenemanget förs diskussionen på evenemangets diskussionskanal. Ämnet kan diskuteras på Twitter med hashtaggen #LVF2022.

Ytterligare information:

Minister Timo Harakka, för förfrågningar om intervjuer: Marjo Jäppinen, kommunikationschef, tfn 0400 804 730, marjo.jappinen(a)gov.fi