Minister Harakka: Satsningar på informationssäkerhet och dataskydd inom kritiska sektorer är en investering i framtiden

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2021 13.55 | Publicerad på svenska 10.6.2021 kl. 16.23
Pressmeddelande
En äldre person använder Omakanta-tjänsten på en dator (Foto: Mika Pakarinen/Keksi Agency)
En äldre person använder Omakanta-tjänsten på en dator (Foto: Mika Pakarinen/Keksi Agency)

Statsrådet fastställde den 10 juni 2021 ett principbeslut där det bestäms om åtgärder för att förbättra informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska sektorer i samhället. Riktlinjerna i principbeslutet baserar sig på förslag från den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som utrett frågan.

När principbeslutet genomförs kommer myndigheterna att samarbeta effektivare och mer organiserat än för närvarande för att förbättra cybersäkerheten. Alla kritiska sektorer ska också ha lagstadgade informationssäkerhetskrav och kritiska datasystem ska i större utsträckning än för närvarande revideras och utvärderas. Även informationssäkerheten inom den offentliga sektorn bör stärkas.

- Vi måste förbereda oss på allt och satsa på informationssäkerheten. Att investera i samhällets säkerhet betalar sig flerfalt, betonar kommunikationsminister Timo Harakka.

Tilläggsresurser för funktionsförmågan hos de myndigheter som utövar tillsyn

Genomförandet av riktlinjerna i principbeslutet förutsätter ändringar i lagstiftningen och större resurser för myndigheterna. Behovet av tilläggsresurser gäller i synnerhet övervakningen av informationssäkerhet och dataskydd samt en höjning av kompetensnivån.

Tillägget enligt principbeslutet för alla berörda förvaltningsområden uppgår enligt en uppskattning till sammanlagt cirka 10,2 miljoner euro per år. Anslagen fastställs i samband med budgeten för 2022.

Kommunikationsministeriet svarar för uppföljningen av genomförandet av de åtgärder som föreslås i principbeslutet.

Målet är ett informationssäkrare samhälle

Principbeslutet stöder regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin, vars mål är att stärka den nationella cybersäkerheten.

Principbeslutet baserar sig på det arbete som under ledning av kommunikationsministeriet beretts av arbetsgruppen för utredning av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska sektorer i samhället. Utifrån utredningen lade arbetsgruppen fram åtgärdsförslag och fastställde ansvariga aktörer och tidsramar för genomförandet av dem. Arbetsgruppen offentliggjorde sin rapport den 1 februari 2021.

Även statsrådets principbeslut av den 10 juni 2021 om ett program för utveckling cybersäkerheten syftar till att förbättra cybersäkerheten i samhället. Programmet innehåller en konkret verkställighetsplan som syftar till att styra utvecklingen av den sektor- och regeringsprogramöverskridande cybersäkerheten.

Genom principbeslutet säkerställs en tillräckligt hög informationssäkerhetsnivå inom de kritiska branscherna i syfte att förbättra informationssäkerheten och dataskyddet, medan programmet för utveckling av cybersäkerheten i vidare bemärkelse granskar hela samhället och siktar på verkningsfullhet på längre sikt.

Ytterligare information:

Tino Aalto, specialmedarbetare, tfn 050 436 9188

Laura Vilkkonen, överdirektör, avdelningschef, tfn 040 500 0817, Twitter: @vilkkonen

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 050 303 2686, Twitter: @ImmonenElina

Förfrågningar om intervjuer med minister Timo Harakka, Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187, susanna.niinivaara(at)lvm.fi