Minister Harakka: Förslaget till ändring av körkortslagen svarar på utmaningarna med ungdomars trafiksäkerhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2022 9.10 | Publicerad på svenska 8.9.2022 kl. 8.56
Pressmeddelande
(Bild: Laura Kotila, VNK)
(Bild: Laura Kotila, VNK)

En undersökning av trafiksäkerhetskonsekvenserna av körkortslagsreformen 2018, som beställts av Transport- och kommunikationsverket, har färdigställts. Körkortsreformen ansågs inte ha inverkat väsentligt på det totala antalet personskador hos 15-20-åringar.

Syftet med ändringen av körkortslagen 2018 var att förtydliga körkortsbestämmelserna och att förenkla systemet för att avlägga körkort, och därigenom bland annat påverka körkortets pris. Samtidigt blev det möjligt att bevilja B-körkort redan till 17-åringar med dispens. Enligt undersökningen som Traficom beställt framstår 2018 års ändring av körkortslagen inte som någon försämring av trafiksäkerheten för unga.

Enligt undersökningen har personskadorna för personbilsförare i åldern 17-19 år minskat efter lagändringen. Sannolikheten för personer i åldern 17 år att råka ut för personskador var något större än i åldern 18-19 år. Fram till 2020 hade antalet personskador i åldern 17 år dock sjunkit under 2018 års personskadenivå för åldern 18-19 år.

Körkortsreformen ansågs inte ha inverkat väsentligt på det totala antalet personskador hos 17-åringar i trafiken. Personskadorna hos minderåriga förare till exempel av mopeder och motorcyklar har minskat samtidigt som personskadorna hos person- eller paketbilsförare har ökat. Personskadorna hos andra inblandade har ökat i olyckor med förare i åldern 17 år.

- Det är viktigt att den offentliga debatten om 17-åringarna i trafiken förs utifrån forskningsinformation. Avsikten är att ytterligare förbättra trafiksäkerheten för minderåriga förare genom det nya förslaget till körkortslag, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Den första delen av den nu färdigställda uppföljningsundersökningen om körkortslagen blev klar den 10 mars 2021. Den första delen av undersökningen genomfördes av Sitowise Oy och den nu publicerade andra delen av Teknologiska forskningscentralen VTT.

Senare på våren 2021 inledde kommunikationsministeriet ett projekt för att ändra körkortslagen. Syftet med projektet är att möta den oro över de ungas trafikbeteende som kommit fram i undersökningens första del, för att de unga ska kunna röra sig självständigt.

Regeringens proposition till körkortslag svarar på de utmaningar som undersökningen bekräftat

Regeringen lämnade den 5 maj 2022 en proposition med förslag till ändring av körkortslagen. Syftet med propositionen är att öka trafiksäkerheten bland unga och göra det möjligt för unga att röra sig självständigt.

Förslaget gör det möjligt för 17-åriga förare att med vårdnadshavarens samtycke få begränsad B-kategori körrätt. Körrätten ska inte gälla mellan klockan 00 och klockan 05 och föraren ska ha rätt att köra med endast en passagerare åt gången. Begränsningarna gäller tills föraren fyller 18 år. För att övervakningen av att begränsningarna efterlevs ska förenklas föreslås att 17-åriga förare ska vara skyldiga att märka ut den bil de kör med en symbol för minderåriga förare.

I ljuset av den undersökning som Traficom beställt går de begränsningar som föreslås i regeringens proposition om ändring av körkortslagen i rätt riktning.

- Trafiksäkerheten för unga måste tas på allvar. Jag är nöjd över att vi har tagit itu med de rätta frågorna i förslaget till ändring av körkortslagen. På detta sätt kan vi öka de unga förarnas kompetens och säkerhet i trafiken, säger minister Harakka.

Med ändringarna av körkortslagen syftar man också till att förbättra trafiksäkerheten för unga förare genom att utveckla körundervisningen. Samtidigt föreslås vissa andra ändringar i körkortslagen till exempel i anslutning till körprovsfusk.

Vad händer härnäst?

Riksdagen ska behandla regeringens proposition i kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i riksdagens plenum.

Eventuella större ändringar i körkortslagen bedöms och genomförs separat. Ändringar i körkortslagstiftningen är också att vänta i samband med revideringen av EU:s körkortsdirektiv.

Myndigheterna följer kontinuerligt upp vilka konsekvenser lagen har särskilt med tanke på trafiksäkerheten.

Ytterligare information:

Antti Malste, minister Harakkas specialmedarbetare, antti.malste(a)gov.fi, tfn 050 438 7734

Reformen av körkortslagen:

Saara Louko, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, saara.louko(a)gov.fi, tfn 050 326 4741

Monika Mutanen, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, monika.mutanen(a)gov.fi, tfn 050 478 4820 (ej anträffbar den 5-11 september 2022)

Uppföljande undersökningen av körkortslagen:

Elina Uusitalo, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket, elina.uusitalo(a)traficom.fi, tfn 029 534 5445