Minister Harakka: EU:s åtgärder för att minska utsläppen från trafiken ska vara effektiva och rättvisa

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2021 18.16 | Publicerad på svenska 23.9.2021 kl. 11.27
Pressmeddelande
(Foto: Subodh Agnihotri, Shutterstock & Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
(Foto: Subodh Agnihotri, Shutterstock & Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Finland välkomnar målmedvetna åtgärder för att EU ska uppnå klimatneutralitet före 2050. Trafiken har en viktig roll när det gäller att uppnå målet. Kommissionens förslag om klimatåtgärder som gavs ut den 14 juli 2021 omfattar både väg-, sjö- och flygtrafiken.

Kommissionen föreslår att utsläppshandeln utvidgas till väg- och sjötrafiken och att den nuvarande utsläppshandeln för luftfart effektiviseras. Utsläppsgränserna för bilar skärps och det strävas efter att alternativa bränslen ska få större genomslag.

Intäkterna från utsläppshandeln ska stöda de klimatmål som ställts för trafiken

- Finland kan med sin kompetens dra nytta av den globala omvälvning där det strävas efter mer klimatvänlig rörlighet och transporter. EU:s aktivitet är mycket välkommen, men vi måste se till att åtgärderna är effektiva och rättvisa. Vi kommer att se över kommissionens förslag noggrant, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Skärpningen i gränsvärdena för utsläpp för nya fordon stöder Finlands färdplan för fossilfria transporter, likaså åtgärderna för att öka genomslaget av alternativa bränslen och drivmedel inom väg-, sjö- och flygtrafiken, fortsätter minister Harakka.

- Finland har under vårens lopp i sin beredning förberett sig på en utvidgning av utsläppshandeln. Jag är glad att kommissionen föreslog att det utöver det nuvarande utsläppshandelssystemet införs en separat utsläppshandel för vägtrafiken, vilket gör det lättare att säkerställa att systemet faktiskt fungerar. Konsekvenserna av kommissionens förslag för utsläppen, företagen och hushållen måste bedömas noggrant. Jag anser att intäkterna från utsläppshandeln ska användas för att stödja de klimatmål som ställts för trafiken och transporter i Finland, konstaterar Harakka.

Utsläppshandeln inom sjöfarten får inte försämra Finlands konkurrenskraft

Finland bedömer också noggrant kommissionens förslag om utsläppshandel inom sjöfarten, vilket har en betydande inverkan på Finlands konkurrenskraft.

- Vi har och kommer även i fortsättningen att påverka beredningen av frågan så att vintersjöfarten och särförhållandena i Finland beaktas i systemet. För tillfället är jag inte nöjd, säger minister Harakka.

- Vi har fått goda erfarenheter av utsläppshandeln inom luftfarten, men det finns skäl att effektivisera systemet. När flygtrafiken kommer igång igen, måste det arbetas hårt för att se till att klimatmålen beaktas. Kommissionens förslag är en god grund för framtida förhandlingar, säger minister Harakka.

EU har skärpt sina mål. EU:s utsläpp av växthusgaser ska före 2030 minskas med 55 procent jämfört med 1990. Klimatpaketets engelskspråkiga namn "Fit for 55" beskriver just detta mål.

Kommissionens viktigaste förslag på transportområdet

1. Väg- och sjötrafiken ska omfattas av utsläppshandel

Största delen av utsläppen från trafiken inom EU, cirka 70 procent, kommer från vägtrafiken. Just nu är flygtrafiken den enda trafikform som deltar i EU:s utsläppshandel. Kommissionen föreslår en gemensam utsläppshandel för drivmedel för vägtrafik och uppvärmningsbränslen för byggnader, som är separat från EU:s nuvarande utsläppshandelssystem. Distributörer av bränsle ska från och med 2025 ha tillstånd för koldioxidutsläpp och auktioneringen av utsläppsrätter ska inledas 2026. Kommunikationsministeriets arbetsgrupp har redan bedömt det nationella genomförandet av utsläppshandeln inom vägtrafiken. Kommissionens förslag kommer att beaktas i arbetsgruppens arbete, som blir klart hösten 2021.

Kommissionen föreslår att utsläppshandeln utvidgas till att omfatta sjöfarten. Sjöfarten ska omfattas av EU:s nuvarande system för handel med utsläppsrätter och utsläppshandel ska tillämpas på sjöresor både inom EU och delvis också mellan EU och tredjeländer.

2. Utsläppshandeln inom luftfart ska effektiviseras

Kommissionen strävar efter ökad effektivitet i utsläppshandeln inom luftfarten, som inleddes 2012, genom att minska antalet utsläppsrätter som årligen tilldelas flygbolagen gratis. Enligt förslaget ska antalet gratis utsläppsrätter minskas årligen och i sin helhet auktioneras ut 2027 (*). Dessa åtgärder syftar till att öka incitamenten för införandet av energieffektiv teknik och förnybara flygbränslen.

Dessutom föreslås det att utsläppshandelsdirektivet ändras och att det system för kompensation för minskning av koldioxidutsläpp (Corsia) som överenskommits om inom Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) genomförs också inom EU. EU:s utsläppshandelssystem ska samordnas med Corsia. Finland anser att utsläppshandelns genomslag som ett sätt att minska utsläppen från luftfarten i EU bör stärkas. Samtidigt är det dock viktigt att se till att EU:s åtgärder inte äventyrar det globala klimatsamarbetet inom ICAO. 

3. Införande av alternativa drivmedel inom sjö- och flygtrafiken

Kommissionen har också antagit nya initiativ för att främja användningen av alternativa bränslen inom sjö- och flygtrafiken.

I initiativet ReFuelEU Aviation ingår flera åtgärder som syftar till att öka utbudet och efterfrågan på förnybara flygbränslen. I initiativet ingår ett förslag till en inblandningsskyldighet för flygtrafiken på EU-nivå, vars ambitiösa genomförande även Finland har understött. Enligt kommissionens förslag ska skyldigheten gälla bränsleproducenter, men också flygbolag ska omfattas av en användningsskyldighet. Det föreslås att skyldigheterna gälla en andel på två procent år 2025 och gradvis höjas till 63 procent före år 2050. Elbränslen ska omfattas av en separat skyldighet från och med 2030.

Kommissionen föreslår åtgärder även inom sjöfarten för att öka användningen av alternativa bränslen. Kraven ska skärpas från och med 2025. Dessutom åläggs vissa fartyg från och med 2030 att använda landström då de ligger i hamn. Finland anser att det är nödvändigt att påskynda införandet av alternativa bränslen inom sjöfarten. Förslagets konsekvenser ska bedömas som en helhet med beaktande av utsläppshandeln inom sjöfarten och Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s åtgärder.

4. Skärpta utsläppsgränser för person- och paketbilar

Den gällande förordningen om gränsvärdena för utsläpp för nya person- och paketbilar inverkar på hurdana fordon som tillhandahålls konsumenter och företag inom unionen. Syftet med uppdateringen av lagstiftningen är att allt fler fordon med nollutsläpp och utsläppssnåla fordon ska komma ut på marknaden.

I kommissionens ambitiösa förslag föreslås att år 2030 ska gränsvärdet för nya personbilar vara 55 procent, det vill säga att biltillverkarna ska minska koldioxidutsläppen med 55 procent jämfört med 2021 års nivå. Det gällande målet är 37,5 procent. När det gäller nya paketbilar är målet 50 procent då det nuvarande målet är 31 procent. Dessutom föreslår kommissionen ett nytt gränsvärde på 100 procent för både personbilar och paketbilar 2035.

Finland delar kommissionens åsikt om att de gränsvärden för koldioxidutsläpp från personbilar och paketbilar som fastställs för biltillverkare måste skärpas. Detaljerna i förslaget måste dock ännu ses över. Finland har målmedvetet bett kommissionen beakta att lagstiftningen bör möjliggöra produktion av gasbilar, till exempel genom en separat kvot, eftersom biogas med tanke på livscykelutsläpp från bränslen är ett klimatvänligt alternativ. I kommissionens förslag har gasbilar inte beaktats. Dessutom torde de gränsvärden som kommissionen föreslår i praktiken leda till att det inte lönar sig för biltillverkarna att på medellång sikt tillverka personbilar och paketbilar med förbränningsmotor.

5. Minimiantal distributionsställen för alternativa bränslen

Utvecklingen av distributionsinfrastrukturen är en förutsättning för att användningen av alternativa bränslen ska bli vanligare. I detta syfte föreslår kommissionen en skärpning av bestämmelserna om infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen. I förslaget fastställs bindande nationella mål för distributions- och laddningsstationer för alternativa drivmedel för vägfordon, fartyg och flygplan. 

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet sätter sig noggrant in i kommissionens förslag, som riksdagen informeras om i september. Finland kommer att ta ställning till vart och ett av kommissionens förslag under hösten, när också riksdagen har återvänt från semestern. Som en del av ställningstagandet kommer ministeriet att höra olika intressentgrupper.

Ytterligare information:

Timo Harakka, kommunikationsminister, för förfrågningar om intervjuer: Marjo Jäppinen, kommunikationsdirektör, tfn 040080 4730

Niina Honkasalo, specialsakkunnig, tfn 0295 342 027, niina.honkasalo(at)lvm.fi

* Pressmeddelande korrigerat 16.7.2021 kl 11.00. Årtalet ändrat 2026 > 2027.