Minister Berners förslag om att slopa sommartiden framskrider

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2018 13.46 | Publicerad på svenska 26.1.2018 kl. 13.52
Pressmeddelande

EU-ministerutskottet fastställde den 26 januari 2018 på framställning av kommunikationsminister Anne Berner att Finland börjar arbeta för att slopa EU:s gemensamma arrangemang med sommartid. I förslaget tas det inte ställning till om det är sommar- eller normaltiden som ska stå kvar. Kärnan i förslaget är att man inte längre ska behöva ställa om klockorna två gånger per år. För att sommartiden ska kunna slopas måste kommissionen lägga fram ett initiativ om upphävande eller ändring av EU:s sommartidsdirektiv.

I bakgrunden finns ett medborgarinitiativ i vilket det krävdes att man avstår från att ställa om klockorna till sommartid.

"Jag vill föra ärendet framåt, eftersom det är viktigt för medborgarna och riksdagen. Det är likväl av största vikt att omställandet av klockor slopas systematiskt i hela EU. Endast med ett enhetligt förfarande kan vi säkerställa att den inre marknaden och i synnerhet trafiken och transporterna fungerar störningsfritt", säger minister Berner.

"Jag tog upp frågan i transportministerrådet i december. Frågan finns inte med i kommissionens lagstiftningsprogram, men kommissionen berättade att den är öppen för åtgärder om majoriteten stöder initiativet", konstaterar minister Berner.

Till att börja med ska Finland utreda de övriga medlemsstaternas och Europaparlamentets syn på frågan. Dessutom skyndar Finland på kommissionen för att den ska lämna en utredning om sommartiden och effekterna av att ställa om klockan. Särskilt med tanke på fungerande trafik och transporter är det viktigt att EU agerar i frågan i enad front. Ett medborgarinitiativ om att slopa sommartiden har lämnats in i Finland och frågan har också diskuterats i Europaparlamentet.

Vad händer härnäst?

EU-ministerutskottets beslut tas härnäst upp till behandling i riksdagens stora utskott. Om utskottet ställer sig positivt till initiativet kan Finland föreslå för kommissionen att sommartiden ska slopas.

Ytterligare information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706

Leif Beilinson, trafikråd, tfn 040 071 7314