Minister Berner till transport- och telekommunikationsrådet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2018 14.25 | Publicerad på svenska 30.11.2018 kl. 14.27
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner representerar Finland i EU-rådet för transport och telekommunikation den 3-4 december i Bryssel.

I transportrådet är målet att nå en allmän riktlinje om viktiga förslag som rör paketet om rörlighet, främst vägtransportsektorns marknadstillträde och sociala aspekter. Ministrarna kommer också att försöka nå en allmän riktlinje om kombinerade transporter. Syftet med paketet om rörlighet är att bidra till en väl fungerande, effektiv och konkurrenskraftig inre marknad för vägtransporter. Dessutom vill man minska utsläppen från trafiken.

För Finland är det viktigt att man i fråga om paketet om rörlighet når en rimlig helhetslösning som tryggar en fungerande transportmarknad. Det är inte skäl att öka transportföretagens administrativa börda, och de sociala frågorna bör lösas med hjälp av myndighetssamarbete och ökad övervakning.

Minister Berner påpekar att det så kallade rörlighetspaketet är förknippat med de grundläggande friheterna i Europeiska unionen.

- Vi måste säkerställa fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital i EU. Internationella transporter är en central faktor i detta. Lösningen i den här frågan, precis som all annan transportpolitik, ska stöda klimatmålen, säger Berner.

I transportrådet är det också meningen att ministrarna ska komma överens om en allmän riktlinje för förvaltning av säkerheten i fråga om väginfrastrukturen. Enligt Finland är det viktigt att förbättra säkerheten på vägarna. Det är väsentligt att medlemsstaterna lämnas tillräckligt med spelrum för att klassificera huvudvägar och för att rikta åtgärder till dem. Finland understöder regleringen av vägmarkeringar och synligheten av vägmärken, eftersom det är ett sätt att påskynda automatiseringsutvecklingen på transportområdet.

I rådet behandlas också en allmän riktlinje om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om en enda kontaktpunkt för europeisk sjötransport.

Utöver detta får rådet en lägesrapport om att avskaffa de säsongsbaserade tidsomställningarna. Finland understöder ett raskt framskridande i frågan.

I telekommunikationsrådet siktar man på att nå en partiell allmän riktlinje om förslaget att inrätta ett program för ett digitalt Europa. Rådet informeras om läget beträffande förordningen om integritet och elektronisk kommunikation. Rådet får också ta del av en lägesrapport om framstegen med förslaget om att inrätta Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet och nätverket av nationella samordningscentrum.

Dessutom får rådet information om bl.a. telepaketdirektivet och godkännandet av Berec-förordningen i anslutning till den. Finland understöder inte den prisreglering av utlandssamtal inom EU som ingår i Berec-förordningen och därför har Finland lämnat ett uttalande i frågan.

Ytterligare information:

Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 444 0922
Erik Asplund, ledande sakkunnig (paketet om rörlighet), tfn 0295 342 277