Minister Berner till rådet för transport och rådet för telekommunikation i Bryssel

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2017 15.08
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner representerar Finland vid mötet för Europeiska unionens råd för telekommunikation den 4 december och vid mötet för Europeiska unionens råd för transport den 5 december.

Avsikten är att vid mötet för rådet för telekommunikation anta rådets allmänna riktlinje om förslaget till förordning om organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation BEREC. Finland anser det vara bra att den allmänna riktlinjen utgår från att BEREC också i fortsättningen ska vara ett samarbetsorgan för nationella regleringsmyndigheter i stället för att bli en decentraliserad byrå som har bindande beslutanderätt, såsom kommissionen föreslår.

På agendan står också en lägesrapport om förslaget till förordning om integritet och elektronisk kommunikation. Finland anser att det är viktigt att regleringen är balanserad och fördröjer inte oskäligt utvecklingen av den digitala affärsverksamheten.

I rådet för telekommunikation förs även en riktlinjedebatt om förslaget till förordning som gäller det fria flödet av information. Förordningen gäller inte personuppgifter.

- Uppbyggandet av en europeisk dataekonomi och ökade möjligheter inom den digitala inre marknaden är i synnerhet förknippade med hur data kan utnyttjas. Förutom de åtgärder som nu föreslås och som gäller placeringen av data är det viktigt att man framöver inom de digitala tjänster och verksamhetsmodeller som utvecklas säkerställer tillgången, överföringen, kompatibiliteten och nyttjanderätterna när det gäller data, säger minister Berner.

I rådet för transport förs den 5 december en riktlinjedebatt om eurovinjettdirektivet och vägtullar i hela Europa. Kommissionen gav ett förslag om frågan i maj 2017 som en del av det s.k. vägtransportpaketet. I samband med övriga ärenden vid mötet lyfter Finland dessutom fram EU:s reglering om sommartid.

- I Finland har man diskuterat ett slopande av sommartidssystemet och i synnerhet de negativa hälsoeffekterna av att klockorna ställs om. Vi vill nu höra kommissionens och andra medlemsländers synpunkter på om omställningen av klockorna fortfarande har någon sådan effekt som man ursprungligen avsåg, och om kommissionen tänker vidta några åtgärder i frågan, konstaterar Berner.

Finland stödjer reformen av eurovinjettdirektivet, men anser att det är viktigt att en tidsbaserad avgift för den tunga trafiken ska tillåtas i ett så stort och glesbebyggt land som Finland under en längre period än till utgången av 2023. EU-regleringen bör inte heller begränsa utvecklingen av nya finansieringsmodeller eller servicepaket inom transporter.

I rådet för transport ger ordföranden lägesrapporter om hur förslagen som gäller marknadstillträdet och sociala frågor i vägtransportpaketet samt förslaget som gäller tryggandet av konkurrensen i lufttransporter har behandlats i rådets arbetsgrupper. Vid mötet ska rådet dessutom anta slutsatser om de digitaliserade transporterna, de transeuropeiska vägnäten och EU:s satellitpositioneringssystem.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, direktör, tfn +358 40 059 3706

Maaria Mäntyniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 50 444 0922

Anne Berner