Minister Berner till EU-rådet för telekommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2016 14.38
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner representerar Finland i EU-rådet för telekommunikation den 2 december i Bryssel. Ministrarna förväntas enas om en allmän riktlinje om ett förslag till förordning om bestämmelser om grossistledet på roamingmarknaderna i EU.

Rådet kommer att föra en riktlinjedebatt om reformen av regleringen av elektronisk kommunikation, behandla ett förslag om att främja höghastighetsinternet i lokalsamhällen (Wifi4EU) och ta del av en lägesöversikt av gränsöverskridande tjänster för paketleverans.

Finland anser att förordningsförslaget om regleringen av grossistmarknaderna för roaming har en väsentlig inverkan på hur den nya roamingregleringen som införs nästa sommar kommer att fungera. Målet med de nya bestämmelserna är att de roamingtilläggsavgifter som användarna betalar då de reser inom EU ska slopas när det är fråga om skälig användning av roamingtjänster. För att målet ska kunna uppnås krävs det tillräcklig reglering av roamingavgifterna mellan teleföretagen i grossistledet.

Ordföranden föreslår att man för data i grossistledet inför ett pristak som stegvis trappas ned. Utgångspriset sommaren 2017 föreslås vara 1,0 €c/MB och sjunka till 0,50 €c/MB sommaren 2021. Finland anser att pristaket fortfarande är för högt och att det i den föreslagna formen sannolikt skulle höja konsumentpriserna i medlemsstaterna. Enligt Finland är inte heller den invecklade mekanismen för täckande av kostnaderna för grossistavgifterna värd att understödas.

I samband med ministerrådsmötet kommer Finland att tillsammans med andra likasinnade länder utfärda en gemensam politisk förklaring där det centrala målet är att avsevärt sänka pristaket för grossistavgifter.

Rådet tar del av en lägesrapport om förslaget till gränsöverskridande paketleveranstjänster. Finland understöder kommissionens allmänna mål om att effektivisera den digitala inre marknaden inom unionens område. Enligt Finland är det dock inte ändamålsenligt att införa extra bestämmelser för att uppnå målet, eftersom det finns flexiblare alternativ, såsom självreglering inom branschen.

Rådet kommer att uppmanas att anta en partiell allmän riktlinje om ett förslag om att främja Wifi4EU. Finland understöder förordningsförslaget förutsatt att förordningen inte onödigt stör den verksamhet som bedrivs på marknadens villkor.

Minister Berner deltar förutom i EU-rådet också i ett informellt telekomministermöte där man diskuterar det initiativ om fri rörlighet för information som kommissionen kommer att lägga fram.

Ytterligare upplysningar under mötet:

Mikael Nyberg, överdirektör, tfn 040 837 8794

Maaria Mäntyniemi, överinspektör, tfn 050 444 0922