Minister Berner och kommissionär Bulc diskuterar regleringen av drönare och digitaliseringen av transporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2017 9.03
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Anne Berner och EU:s transportkommissionär Violeta Bulc diskuterar den obemannade luftfartens framtid i Finland och Europa, digitaliseringen inom trafik och transport och möjligheten att slopa sommartiden.

Minister Berner och kommissionär Bulc träffas den 21 november 2017 i Helsingfors i samband med en konferens om obemannade luftfarkoster arrangerad av Trafiksäkerhetsverket Trafi och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet EASA.

- Det är viktigt att vi med regleringen av obemannade luftfarkoster förbättrar sektorns möjligheter till affärsverksamhet och en trygg användning av drönare. Det är också angeläget att vi främjar utnyttjandet av ny teknik, vilket påskyndar automatiseringen av trafiken och transporterna, konstaterar minister Berner.

Verksamheten med obemannade luftfarkoster, allmänt kallade drönare, hör till de områden där utvecklingen är snabbast och som erbjuder nya möjligheter till affärsverksamhet och tillväxtmöjligheter såväl i Finland som i Europa. Exempelvis i Finland finns det redan närmare 2 000 professionella inom området och ett stort antal personer som har drönare som hobby.

- Med tanke på smidigare reglering är det viktigt att den administrativa bördan av de krav som ställs på företag, personer som har drönare som hobby och myndigheter är så lätt som möjligt och att tröskeln för att komma in i branschen är så låg som möjligt, säger minister Berner.

Kommissionen lämnande i slutet av 2015 ett förslag till reform av den så kallade EASA-förordningen om gemensamma regler för den civila luftfarten. Enligt förslaget ska den obemannade luftfarten inte regleras av den nationella lagstiftningen utan av en EU-förordning. Reformen av EASA-förordningen pågår fortfarande.

Gränsöverskridande transporter i Europa

Utöver obemannade luftfarkoster diskuterar minister Berner och kommissionär Bulc även digitaliseringen av transporter.

År 2018 är kommissionens temaår för multimodal rörlighet. Kommissionen har som mål att främja uppkomsten av resekedjor mellan olika transportformer. Under diskussionen ska minister Berner berätta att det i Finland redan finns tiotals företag som arbetar med konceptet mobilitet som en tjänst (MaaS). De största av företagen är börsbolag och de minsta nya uppstartsföretag. Det internationella samarbetet och EU-samarbetet för att möjliggöra tjänster över gränserna pågår redan på flera olika nivåer.

- Med tanke på EU:s konkurrenskraft är det viktigt att multimodala mobilitetstjänster, alltså obrutna resekedjor med ett enda gränssnitt för betalning, granskas i hela EU ur ett mer helgjutet, strategiskt och ambitiöst perspektiv än tidigare. Här kan vi på basis av vår egen erfarenhet vara till hjälp, säger minister Anne Berner.

- Digitala transportlösningar ger ökad smidighet, effektivitet och säkerhet och befriar resurser för andra uppgifter, säger minister Berner när hon beskriver den förändring som pågår inom transportsektorn och hur automatiseringen påverkar trafiken och transporterna.

Förslag om att slopa sommartiden

Minister Berner tar också upp möjligheten att slopa sommartiden. Minister Berner skickade kommissionären ett brev i frågan den 15 november 2017. Brevet innehöll en redogörelse för situationen i Finland och en förfrågan om vad kommissionen har för planer för sommartiden.

Europeiska kommissionen har meddelat att den under 2017 utvärderar arrangemanget med omställning till sommartid. Initiativet till att ändra eller upphäva direktivet om sommartid ligger hos kommissionen.

- Vi har föreslagit att frågan ska tas upp på agendan när Europeiska unionens råd för transportfrågor sammanträder i december. Då skulle transportministrarna få tillfälle att höra sig för vad kommissionen och de övriga medlemsstaterna eventuellt har tänkt göra, berättar minister Berner.

En gemensam praxis för övergången till sommartid och normaltid mellan medlemsstaterna i EU behövs bland annat för att säkerställa fungerande flygförbindelser.

Ytterligare information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0295 342 620, fornamn.efternamn(a)lvm.fi, @TimoKievari