Minister Berner: Ministeriet har inte hindrat bolagets styrelse från att väcka talan mot den tidigare ledningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2016 14.20
Pressmeddelande

FNB har lyft fram ett enskilt e-postbrev i anknytning till behandlingen av Finavias derivatfrågor. E-postbrevet och övriga handlingar sändes från kommunikationsministeriet till statens revisionsverk (SRV) under vintern och våren då ministeriet beredde rapporten om laglighetsgranskningen i fråga om Finavias derivatfråga. Ägaren informerade bolagsstämman om e-postbrevet redan den 31 maj 2016. Ärendet togs även upp på den presskonferens som hölls samma dag.

Det e-postbrev som FNB kom över (14.10.2015), och som sändes från ministeriet till styrelseordförande för Finavia, har skickats i ett läge där utredningarna i anknytning till skötseln av derivatfrågan fortfarande har pågått. Med anledning av att styrelseordförande upprepade gånger frågade om saken informerade ministeriet i detta sammanhang om den planerade extra bolagsstämman och att man på grund av denna och de oklara utredningarna inte ska framskrida med talan som gäller derivatfrågan.

Ägaren ville utreda orsakerna till att bolagets styrelse fattade motstridiga beslut och att styrelseledamöterna reserverade sig i fråga om att väcka talan. Den avvikande meningen var att det krävs ytterligare utredningar för att bolagsstyrelsen ska kunna göra en omsorgsfull prövning.

Bolagets styrelse fattade två totalt olika beslut om huruvida talan mot bolagets tidigare ledning skulle väckas i fråga om derivatansvaren. Den 6 mars 2015 fattade bolagets styrelse ett enhälligt beslut om att inte väcka talan. Ett halvår senare den 25 september 2015 beslutade dock bolagets styrelse genom knapp majoritet att väcka talan.

- I syfte att ge en helhetsbild av saksammanhanget gällande e-postbrevet publicerar vi ett avsnitt ur det dokument som skapades vid ministeriet. Avsnittet ger en tidsmässig beskrivning av ministeriets agerande och av händelseförloppet i utredningen av derivatfrågan. Detta dokument överlämnades också till SRV i december 2015, säger Berner.

- Jag och kommunikationsministern har inget emot att sådana handlingar om ministeriets agerande som är väsentliga för behandlingen av ärendet publiceras. I samband med publicerandet av dokumenten måste ministeriet dock beakta att de uppgifter som publiceras inte får försämra bolagets möjligheter när det eventuellt senare deltar i processer som gäller ansvar i en derivatfråga. Därför är alla handlingar inte offentliga, säger kommunikationsminister Anne Berner.

- Ministeriet har inte ingripit otillbörligt i Finavias operativa frågor då det har skött derivatfrågan. Ministeriet har inte heller hindrat väckande av talan mot bolagets tidigare verkställande direktör eller tidigare styrelseledamöter, säger minister Berner.

I SRV:s rapport om laglighetsgranskningen hävdas inte heller att ministeriets verksamhet skulle ha varit lagstridig, och SRV hittade inga bevis på att ministeriet skulle ha tagit ställning antingen för eller emot väckande av talan.

Finavias bolagsstämma krävde den 31 maj 2016 att bolagets nya styrelse noggrant överväger möjligheten att väcka eventuell talan med anledning av de skador som bolaget orsakades till följd av de derivatavtal som ingicks 2011 och att styrelsen ännu i år fattar ett beslut i frågan.

Kommunikationsministeriet har tidigare publicerat sitt utlåtande i samband med SRV:s rapport om laglighetsgranskningen och Lagman Pekka Merilampis expertutlåtande om ministeriets ägarstyrning.

Bakgrund

Inom Finavia har det under åren 2009-2011 tecknats icke-skyddande, spekulativa derivatavtal, dvs. strukturerade ränteswapavtal. Eventuella skadeståndsanspråk med anledning av förlusterna 2011 får väckas fram till utgången av 2016.

År 2009, avtalsvärde 5 000 000 €, total effekt + 91 056 €

År 2010, avtalsvärde 25 000 000 €, total effekt + 408 014 €

År 2011, avtalsvärde 47 000 000 €, total effekt + 33 963 413 €

Mer information: Kommunikationsminister Anne Berner,

intervjuförfrågningar: Taina Pieski, kommunikationsdirektör, tfn 050 535 1574