Minister Berner deltar i EU:s ministerråd för transport och telekommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2015 9.33 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Europeiska unionens ministrar med ansvar för transport och kommunikation sammanträder i Luxemburg 11-12.6.2015. Kommunikationsminister Anne Berner deltar i mötet.

I fråga om transport ger ordförandelandet Lettland en lägesrapport om behandlingen av den så kallade marknadspelaren i det fjärde järnvägspaket. Kommissionens mål är att öka järnvägstransporternas marknadsandel särskilt i persontrafiken inom EU. I detta skede fattas inga beslut om förslagen till marknadsandel inom järnvägspaketet, utan behandlingen av de frågor som fortfarande är öppna fortsätter under Luxemburgs ordförandeskap hösten 2015.

Det lettiska ordförandeskapet ska ge en lägesrapport också om behandlingen av ett förslag till förordning om flygpassagerares rättigheter.

På transportområdet strävar ministrarna efter att anta en allmän riktlinje om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. Utkastet till direktiv syftar till att skapa mer sammanhållna rättsliga ramar för inlandssjöfarten i Europa. Direktivet är främst avsett för de förhållanden som gäller inlandssjöfarten i Centraleuropa. För Finland är det viktigt att inte omfattas av direktivets tillämpningsområde. Detta förhandlingsmål har uppnåtts.

Den digitala inre marknaden utvecklas

Inom telekommunikation fortsätter förhandlingarna om ett förslag till förordning om en inre marknad för telekommunikation i EU. Förslaget gäller nätneutralitet och roamingavgifter. För att Finland ska kunna godkänna förslaget måste det vara skäligt med tanke på de finska bestämmelserna om nätneutralitet och den finska mobilmarknaden. Ärendet kommer likväl inte att beslutas i detta råd.

Som ett nytt ärende på agendan har kommissionen tagit upp till diskussion en strategi för en inre digital marknad i Europa. Finland anser att det är viktigt att främja en digital inre marknad och betonar att alla lagstiftningsåtgärder bör utgå i från att främja en digital ekonomi. Utvecklingen av en digital marknad får inte bromsas upp av reglering.

Ministerrådet behandlar också förslaget till EU:s gemensamma direktiv om nät- och informationssäkerhet i hela unionen och förslaget till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser. Ytterligare har rådet för avsikt att ta fram en allmän riktlinje om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för att e-tjänster och informationssystem ska kunna fungera mellan medlemsstaterna.

Avslutningsvis ska ministerrådet anta rådets slutsatser om överföringen av förvaltningen av IANA:s (Internet Assigned Numbers Authority) funktioner till en global flerpartsgemenskap. Finland understöder överföringen av funktionerna och en fortsatt utveckling, internationalisering och ökad transparens i de organisationer som svarar för den tekniska koordineringen av internet.

Ytterligare information:
Veera Kojo, regeringssekreterare, tfn 0295 34 2382 (transport)
Laura Vilkkonen, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2391 (kommunikation)