Meteorologiska institutets datamaterial blir öppet för allmänheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2013 9.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Meteorologiska institutet har öppnat en webbtjänst för öppen data där Meteorologiska institutets väder-, havs- och klimatobservationer, tidsserier och modelldata finns tillgängliga i maskinläsbar digital form.

Datamaterialet kan laddas ned genom självbetjäning från webbtjänsten. I början finns det tillgängligt observationer i realtid från olika observationsstationer och vägvädersobservationer från Trafikverket och från ELY-centralen i Sydöstra Finland.

Av prognosmodellerna finns bl.a. vädermodellens senaste prognos, senaste vattenståndsprognos och vågprognos tillgängliga. Allt mer material tillgängliggörs efterhand som materialet är tekniskt färdigt att öppnas för allmänheten.

De väderprodukter och varningstjänster som är avsedda för allmänheten finns på Meteorologiska institutets webbplats.

I det första skedet gynnar den öppna datan speciellt programutvecklare, som kan använda Meteorologiska institutets öppna datamaterial för att utveckla nya tjänster, applikationer och produkter.

Den mängd data som Meteorologiska institutet tillgängliggjort är omfattande. Institutet hör dessutom till föregångarna i Europa med att göra sitt informationsmaterial tillgängligt för allmänheten.

Att göra offentligt datamaterial tillgängligt för att vidareutnyttjas av utomstående är ett av regeringens spetsprojekt. Projektet grundar sig på ett principbeslut som regeringen fattat i mars 2011, enligt vilket informationsmaterial producerade med offentliga medel ska öppnas för allmänhetens bruk. Att datamaterialet tillgängliggörs innebär i praktiken att den digitala information som den offentliga sektorn administrerar ändras till en maskinläsbar form så att den kan vidareutnyttjas på ett enkelt sätt.