Mera fart på samhällsomfattande bredband

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2015 13.05 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet föreslår att hastigheten för bredband som samhällsomfattande tjänst ska fördubblas, dvs. höjas till 2 Mbit/s från och med ingången av november 2015. På längre sikt, dvs. före 2021, är målet att hastigheten ska höjas till 10 Mbit/s. En halvtidsutvärdering av höjningen görs 2017. Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru bad i oktober 2014 Kommunikationsverket utreda marknadsläget för den samhällsomfattande tjänsten och de hastigheter som allmänheten använder sig av. Avsikten var att utreda om den nuvarande hastigheten på internetförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna på 1 Mbit/s motsvarar medborgarnas behov. På basis av utredningen framgick att de nätförbindelsehastigheter som allmänt används har stigit i och med den tekniska utvecklingen, ibruktagandet av nya frekvensområden och trådlösa förbindelser. - En tillräckligt snabb nätförbindelse till rimligt pris är varje finländares grundläggande rättighet, och på basis av utredningen kan det konstateras att det finns ett tydligt behov av en ambitiös höjning av hastigheten för den samhällsomfattande tjänsten, säger undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru. I samband med att hastigheten för den samhällsomfattande tjänsten höjs fäster man även uppmärksamhet vid dess kvalitet. En jämn överföringshastighet säkerställs genom att man fastställer en minimihastighet för uppföljningsperioder på ett dygn respektive fyra timmar. - Genom att höja hastigheten svarar vi på kraven gällande användning av de elektroniska tjänster som behövs i vardagen och lägger grunden för spridningen av framtidens tjänster. En hastighet på 2 Mbit räcker till för att använda basservice på internet, såsom nätbanken eller webbtidningar, på ett smidigt sätt, beskriver minister Kiuru. Kommunikationsministeriet har sänt förordningen som gäller höjningen av överföringshastigheten för bredband som samhällsomfattande tjänst på utlåtande. Tidsfristen för lämnande av utlåtande är den 1 april 2015. Teleföretagens skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster trädde i kraft i juli 2010. Då fogades bredbandsanslutning till de grundläggande kommunikationstjänsterna på samma sätt som telefonitjänster eller post. Enligt informationssamhällsbalken utses ett företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster till leverantör av samhällsomfattande tjänster på visst geografiskt område om det inte går att säkerställa bredband till rimligt pris och av god kvalitet på annat sätt. Ett teleföretag som utsetts som ett företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska kunna erbjuda alla stadigvarande bostäder och företags fasta kontor en anslutning till skäligt pris och av hög kvalitet på minst 1 Mbit/s. Ytterligare information

Antton Rönnholm, undervisnings- och kommunikationsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676
Laura Vilkkonen, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 0295 34 2391