Mer fart åt projektet Bredband för alla

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2014 13.38 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen har sett över det principbeslut som fattats om projektet Bredband för alla 2015. Genom det nya principbeslutet strävar man efter att påskynda slutförandet av pågående bredbandsprojekt i glesbygdsområden. År 2008 fattade regeringen ett med regeringsprogrammet förenligt principsbeslut om att användarna i Finland i enlighet med efterfrågan på nationellt plan ska ha tillgång till internetförbindelser på 100 mbit/s på högst två kilometers avstånd från sina permanenta bostäder och företags och offentliga organisationers verksamhetsställen. Projektet Bredband för alla 2015 är ett av de projekt som startats för att genomföra principbeslutet.

Två mellanutvärderingar har genomförts inom ramen för bredbandsprojektet. Utifrån den andra mellanutvärderingen som genomfördes 2013 beslutade regeringen att påskynda projektets framskridande genom att se över vissa principer.

Regeringen beslutade att se över det principbeslut som berör projektet Bredband för alla och de åtgärder som genomförs i enlighet med detta den 13 november 2014.

Översyner av finansieringen av projekt

Regeringens mål är att tiden för byggande av nät inom ramen för projekt som fått stöd ur EU:s landsbygdsfond förlängs till slutet av byggperioden 2015 och tiden för utbetalning av beviljade stöd förlängs till senare hälften av 2015.

Dessutom vill regeringen garantera att Kommunikationsverket har tillräckliga resurser för att slutföra projektet, eftersom alla beslut om stöd av anhängiga bredbandsprojekt från 2015 kommer att fattas av Kommunikationsverket. Det ligger även på verkets ansvar att övervaka användningen av stödet under tio år efter den sista utbetalningen.

Dessutom vill regeringen underlätta utplaceringen av telekommunikationskablar för trafikleder som finansierats med offentliga medel.

Ändringarna i principbeslutet skulle föranleda tilläggskostnader på sammanlagt 8,5 miljoner euro. Kostnaderna föranleds av stödet i enlighet med den tilläggsbefogenhet på 5,5 miljoner euro som ingår i statens bugdet för bredbandsprojekten för 2015 och förvaltningen av detta samt av kostnader i anslutning till Kommunikationsverkets tillsyn.

Regeringen föreslår att en eventuell tilläggsfinansiering av bredbandsprojekten ses över i samband med rambeslutet våren 2015.

Cirka hälften av projekten genomförs enligt tidtabell

Målet med projektet Bredband för alla är att man med det stöd som erbjuds genom projektet ska kunna bygga snabba telekommunikationsförbindelser även i glesbygdsområden. Syftet är att täcka den andel av Finlands befolkning på cirka fem procent som hamnar utanför den marknadsbestämda servicen.

Genom de pågående projekten täcks för närvarande över 40 000 permanenta bostäder, vilket är 33 procent av det uppställda målet. Uppskattningsvis knappt hälften av projektets mål skulle genomföras genom den stödfinansiering som hittills beviljats och inom utsatt tidtabell.

Ytterligare information:

Laura Vilkkonen, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 0295342391
Kari Ojala, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2725