Mediestödet på remiss: Syftet med understödet att stödja samhälleligt viktig informationsförmedling och mångfalden bland nyhetsmedier

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2023 15.15 | Publicerad på svenska 9.2.2023 kl. 15.31
Pressmeddelande
Tidningar på ett tidningsställ. (Bild: LVM)
Tidningar på ett tidningsställ. (Bild: LVM)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om statsunderstöd för informationsförmedling och nyhetsmedier 2023. Avsikten är att förordningen ska träda i kraft i april 2023. Totalt föreslås 7 miljoner euro i finansiering.

Genom statsrådets förordning föreslås att det ska beviljas ett behovsprövat statsunderstöd av engångskaraktär för att stödja informationsförmedling och nyhetsmedier. Stödet ska beviljas av Transport- och kommunikationsverket. I den första tilläggsbudgetpropositionen för 2023 har det föreslagits att sammanlagt 7 miljoner euro ska reserveras för understödet.

- Ansvarsfulla, flerstämmiga och oberoende medieaktörer utgör fundament för ett demokratiskt samhälle. Mediebranschen har redan i flera år anpassat sig till den tekniska omvälvningen och konkurrensen med internationella mediejättar. Jag är nöjd över att vi med det nya mediestödet kan göra det lättare för aktörerna inom branschen att anpassa sig till den nya verksamhetsmiljön, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Syftet med statsunderstödet är att stödja en heltäckande och samhälleligt viktig informationsförmedling samt mångsidigheten och mångfalden i nyhetsverksamheten. Understödet skulle riktas till redaktionellt arbete och det kan beviljas till medier som behandlar lokala, regionala eller riksomfattande nyhetsteman. Genom att stödja en heltäckande informationsförmedling strävar man efter att förhindra uppkomsten av informationsvakuum.

Understödet ska kunna beviljas till nyhetsmedier som är verksamma i Finland eller på Åland och som har en ansvarig redaktör och själv producerar redaktionellt material. Medierna bör omfatta ett brett spektrum olika ämnesområden och betjäna en diversifierad publik. I fråga om beviljandet av understöd ska det inte göras några begränsningar för enskilda medier, utan understöd ska kunna sökas av såväl tryckta medier, utövare av televisions- och radioverksamhet som webbpublikationer.

I Finland finns det för närvarande inga mer omfattande allmänna program för stöd till medier och för journalistiskt innehåll. Det statsunderstöd som nu föreslås ska brett gälla olika aktörer och medier inom mediebranschen. Den understödsmodell som är under beredning ska basera sig på mediestödet som beviljades under coronatiden.

Bakom understödsbehovet ligger omvälvningen inom mediebranschen

Riksdagen godkände vid sitt plenum den 24 januari 2023 en proposition med förslag till lag om ändring av postlagen och statsunderstöd för tidningsutdelning. Genom propositionen övergår man i stället för insamlingen och utdelningen fem dagar i veckan som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna till insamling och utdelning tre dagar i veckan. Samtidigt införs ett temporärt statsunderstöd för utdelning av tidningar som syftar till att trygga femdagarsutdelningen av tidningar i glesbygdsområden. I samband med att propositionen godkändes förutsatte riksdagen ett mediestöd som syftar till att trygga lokaltidningarnas ställning som betydande informationsförmedlare.

Bakgrunden till behovet av understöd är omvälvningen inom mediebranschen som redan pågått länge. Det har varit utmanande att överföra mediernas intäktslogik som baserar sig på traditionell försäljning av reklam och beställningar till den digitala miljön. Samtidigt utmanar de multinationella teknikföretagen traditionella medieaktörer i fråga om inkomstströmmarna inom reklam och konkurrerar om samma publik. Förändringarna i verksamhetsmiljön har lett till omorganiseringar av affärsverksamheten inom branschen och nya investeringsbehov.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till förordning går ut den 3 mars 2023. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till [email protected]. Efter remissbehandlingarna fortsätter beredningen av förordningen som tjänsteuppdrag.

Avsikten är att förordningen ska träda i kraft i april 2023.

Ytterligare information

Förfrågningar om intervjuer med minister Harakka riktas till Antti Malste, specialmedarbetare, antti.malste(a)gov.fi, tfn 0295 342 135

Fanni Thessler, överinspektör, fanni.thessler(a)gov.fi, tfn 050 353 5515

Sara Vänttinen, specialsakkunnig, sara.vanttinen(a)gov.fi, tfn 050 473 0277

Aino Sipari, enhetsdirektör, aino.sipari(a)gov.fi, tfn 050 326 5829