Mediearbetsgruppen: Från reglerad verksamhet till rättvis konkurrens

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2015 9.45 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

I en snabbt föränderlig medievärld som präglas av global konkurrens är konsumenternas beslut avgörande för i vilken riktning utvecklingen går. Genom mediepolitik säkerställs en rättvis konkurrensmiljö, konstateras det i slutrapporten från den arbetsgrupp som har utvärderat den inhemska medievärlden.

Kommunikationsminister Anne Berner tillsatte den 3 augusti en arbetsgrupp för att utreda och utvärdera verksamhetsförutsättningar, marknadshinder och konkurrenssituationen på den inhemska mediemarknaden. Arbetsgruppen överlämnade sin rapport till minister Berner den 7 december 2015.

- Med tanke på mediemarknadens funktion är det viktigt med enhetlig nationell och internationell reglering och en rättvis konkurrensmiljö. På dessa villkor kan marknaden fungera så fritt och teknikneutralt som möjligt, säger arbetsgruppens ordförande Anssi Vanjoki.

- Att se till att förhållandena är rättvisa är samtidigt ett av de viktigaste sätten att stödja yttrandefriheten och pluralistiska medier samt att erbjuda ett mångsidigt innehåll, fortsätter Vanjoki.

I syfte att få en så teknikneutral konkurrens som möjligt föreslår arbetsgruppen att regleringen av mediespecifik reklam ska slopas och mervärdesskatten mellan digitala och fysiska medier jämnas ut. Dessutom föreslår arbetsgruppen att Kommunikationsverkets tillsynsavgifter ska slopas för företag som bedriver televisions- och radioverksamhet. Tillsynsavgifter tas inte ut av aktörer som har sitt programutbud på internet.

I fråga om Rundradion föreslår arbetsgruppen att bolagets uppgifter definieras noggrannare så att dess verksamhet främjar hela den finländska mediemarknaden. Rundradion bör i allt högre grad vara ett bolag som distribuerar och köper inhemska produktioner. Rundradions webbtjänst skulle också kunna utvidgas till en öppen nationell innehållsplattform.

Vad gäller distribution av innehåll föreslår arbetsgruppen en marknadsmässig övergång till teknik som möjliggör HDTV och att man avlägsnar de kommersiella kanalernas distributionsskyldighet. I fråga om posten skulle arbetsgruppen främja innovativa modeller för postutdelning. Dessutom föreslår arbetsgruppen en satsning på en centraliserad digital nyhetstjänst, som skulle kunna stödja digitaliserad journalism särskilt vid landskaps- och lokaltidningarna.

Arbetsgruppen föreslår också en nedskärning av utbildningen inom mediebranschen och att en del av de nya studieplatserna förs över till vidareutbildningen. Utbildningen bör också svara mot de krav som den pågående digitaliseringen av världen ställer.

Arbetsgruppens ordförande var professor Anssi Vanjoki vid Villmanstrands tekniska universitet. Övriga medlemmar är Kalle Isokallio, författare och kolumnist; Mikael Jungner, vd för kommunikationsbyrån Kreab Oy och Reetta Meriläinen, frilansjournalist.

Under arbetets gång kartlade arbetsgruppen situationen inom mediebranschen bl.a. med hjälp av tidigare inhemska och utländska branschöversikter. Arbetsgruppen hörde och intervjuade även ett flertal aktörer och opinionsbildare inom branschen och fick utlåtanden av några tiotal företag och sammanslutningar inom mediebranschen.

Avsikten är även att utredningen om mediemarknaden ska fungera som underlag för den parlamentariska arbetsgrupp som ska utvärdera Rundradions allmännyttiga verksamhet och finansieringen av den.

Vinn eller försvinn. Rapport från den arbetsgrupp som utvärderar den finländska mediemarknaden (Program och strategier 2/2015) finns tillgänglig på kommunikationsministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information

Anssi Vanjoki, ordförande för arbetsgruppen, 0400 536 172

Anne Berner