Mätare för det tillgängliga informationssamhället

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2014 12.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.36
Nyhet
(Bild: Rodeo)
(Bild: Rodeo)

Tillgängligheten till tjänster är vid sidan av ett gott liv i fortsättningen en ekonomisk fråga, konstateras i rapporten som arbetsgruppen som dryftat uppföljningen av ett tillgängligt informationssamhälle utgivit. Arbetsgruppen fann 25 indikatorer för uppföljningen av tillgängligheten och hur den utvecklas.

Tillgängligheten till tjänster har en avsevärd betydelse i medborgarnas vardag, men också som råa siffror i nationalekonomin. Enligt Social- och hälsovårdsministeriets bedömning är andelen över 65-åringar 2030 i Finland mera än en fjärdedel. När de på olika sätt funktionshindrade personerna tas med i beräkningarna, är det totala antalet rätt stort.

Kommunikationsministeriet publicerade 2005 det första åtgärdsprogrammet för att förbättra tillgängligheten till informationssamhället för alla medborgare. Arbetet har fortsatt utan avbrott. Det nuvarande uppföljningsprogrammet för tillgängligheten i informationssamhället, som inleddes 2012, avslutas 2015.

Med programmet grundades 2012 en uppföljningsgrupp för tillgängliga kommunikationstjänster och under den en underarbetsgrupp, vars uppgift var att utreda indikatorer som beskriver informationssamhället.

Arbetsgruppen föreslår att utvecklingen av ett tillgängligt informationssamhälle ska följas upp med hjälp av konkreta mätare. Arbetsgruppen kom till att föreslå 25 indikatorer för uppföljning av tillgängligheten som är lätta att samla. Genom att följa upp dem kan man bilda en tillräckligt mångsidig uppfattning om hur tillgängligheten utvecklas och var den kan förbättras.

Arbetsgruppen konstaterar dock att förslaget till tillgänglighetsindikatorer inte är färdig. Avsikten är att indikatorerna är jämförbara med internationella undersökningar.

Tillgängligheten är enligt arbetsgruppens åsikt ett område som i fortsättningen behöver mera uppmärksamhet både i EU- och den nationella lagstiftningen. Den nu färdigställda utredningen fungerar som en bra grund för det fortsatta arbetet.