Luftfartsverkets tillgångar överlåts till Finavia Holding Oy

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 9.40 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet överför bolagstillgångarna och affärsverksamheten från Luftfartsverket Finavia till det statliga bolag som inleder sin verksamhet vid årsskiftet. Trafikminister Anu Vehviläinen undertecknade överlåtelsebrevet den 22 december 2009.

Statsrådet befullmäktigade den 10 december 2009 ministeriet att på statens vägnar överlåta de av Luftfartsverket förvaltade tillgångarna, immateriella rättigheterna och affärsverksamheten till Finavia Holding Oy, samt att underteckna ett överlåtelsebrev gällande överlåtelsen.

Den helhet som överlåts har ett värde av omkring 348,0 miljoner euro med apportförbehåll. Ministeriet tecknade mot de nämnda tillgångarna för statens räkning aktier i Finavia Holding Oy i samband med höjningen av aktiekapitalet (184 997 500 euro).

Finavia Holding Oy, som grundades i början av december, är ett bolag för det grundläggande skedet. Från den 1 januari 2010 fortsätter bolaget som ett statligt aktiebolag under namnet Finavia Oyj. Bolagets verksamhetsområde är att underhålla och utveckla statens nät av flygplatser och Finlands flygledningstjänst för civil- och militärflygets behov samt att erbjuda flygtrafiktjänster inom Finlands luftrum.

De omkring 1 700 personer som är anställda vid Luftfartsverket övergår till anställning vid Finavia Oyj den 1 januari 2010. För den personal som flyttar över tar bolaget en ansvarsförsäkring för tilläggspension.

Bolagets ingående koncernbalans är cirka 757,0 miljoner euro, av vilket aktiekapitalet utgör 185,0 miljoner euro. Bolagets soliditetsgrad är 46 procent.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn (09) 160 28475, 040 595 6068