Luftfartsverket Finavia blir statsägt aktiebolag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2009 12.27 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Luftfartsverket Finavia från början av 2010 omformas till ett aktiebolag som i sin helhet ägs av staten. Aktiebolaget som grundas under namnet Finavia har i uppgift att underhålla och utveckla statens nät av flygplatser och Finlands flygledningstjänst för civil- och militärflygets behov samt att erbjuda flygtrafiktjänster inom Finlands luftrum.

Luftfartsverkets egendom och affärsverksamheter flyttas som sådana över till det nya aktiebolaget. Bolagets balansräkning kommer att basera sig på Luftfartsverkets tillgångar och skulder den 31 december 2009. Aktiebolaget fortsätter också med Luftfartsverkets investeringsprogram så som planerat.

Aktiebolagets huvudsakliga uppgifter föreskrivs genom lagstiftning om ifrågavarande verksamhetsområde. Om det riksomfattande nätet av flygplatser lämnas senare en separat lagproposition, i vilken ingår nya krav i enlighet med EU:s så kallade direktiv om flygplatsavgifter.

De anställda som är i tjänsteförhållande vid Luftfartsverket 31.12.2009 tas i tjänst och de som är i arbetsförhållande flyttar över till det nya aktiebolaget i samband med bolagiseringen. För Luftfartsverkets anställda i tjänsteförhållande ändras tjänsten till arbetsförhållande i enlighet med lagen om bolagisering. Personalen behåller den nuvarande nivån på sitt pensionsskydd och tilläggspensionsskyddet finansieras via balansen i det bolag som ska grundas. Bolagiseringen inverkar inte på de pågående anpassningsåtgärderna vid Luftfartsverket.

Ägarstyrningen av det nya bolaget förblir hos kommunikationsministeriet. Bolaget föreslås bli ett specialbolag som helt är ägt av staten och där staten har strategiskt ägarintresse.

Det finanspolitiska ministerutskottet förordade den 28 april 2009 förslaget att bolagisera Luftfartsverket Finavia.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn (09) 160 28475, 040 595 6068