Lotsverkets affärsverksamhet till Finnpilot Pilotage Oy

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2010 14.48 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

Trafikminister Anu Vehviläinen undertecknade överlåtelsebrevet för Lotsverkets bolagstillgångar den 16 december 2010. Lotsverkets affärsverksamhet övergår från början av 2011 till det helt statsägda bolaget Finnpilot Pilotage Oy.

Samtidigt valdes en ny styrelse för Finnpilot Pilotage Oy bestående av Lotsverkets nuvarande styrelsemedlemmar. Mandattiden för aktiebolagets styrelse börjar 17.12.2010.

Kommerserådet Soili Suonoja fortsätter som styrelseordförande. Medlemmar i styrelsen är konsultativa tjänstemannen Juha Parantainen från kommunikationsministeriet, utvecklingsdirektör Ilpo Virtanen, Oteran Oy, logistikdirektör Anne Kariniemi, Oriola KD Oyj, direktör Virpi Mäkelä, Nokia Oyj samt som personalledamot lots Hannu Lukkari.

Sjökapten Matti Pajula fortsätter som bolagets verkställande direktör.

Kommunikationsministeriet överför bolagstillgångarna, immateriella rättigheterna och affärsverksamheten från Lotsverket Finnpilot till det statliga bolag som inleder sin verksamhet vid årsskiftet. Den helhet som överlåts har ett värde av omkring 13,4 miljoner euro med apportförbehåll. Ministeriet tecknade mot de nämnda tillgångarna för statens räkning aktier i Finnpilot Pilotage Oy i samband med höjningen av aktiekapitalet (2,0 miljoner euro).

De omkring 355 personer som är anställda vid Rederiverket övergår till anställning vid Finnpilot Pilotage Oy den 1 januari 2011. För den personal som flyttar över tar bolaget en ansvarsförsäkring för tilläggspension.

Finnpilot Pilotage Oy:s ingående balans är cirka 26,5 miljoner euro, av vilket det egna kapitalet utgör 13,4 miljoner euro. Bolagets soliditetsgrad är 50,1 procent.

Finnpilot Pilotage Oy är ett bolag som bildats för att överta Lotsverket Finnpilots funktioner och påbörjar sin verksamhet 1.1.2011. Bolagets verksamhetsområde är produktion av lotsningstjänster samt annan verksamhet som betjänar sjötrafik i Finlands vattenområden. Dessutom erbjuder aktiebolaget isrådgivningstjänster för sjötrafiken genom ett dotterbolag.

Bolaget ägarstyrs av kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:

Mika Mäkilä, chef för affärsverksamhetsenheten, tfn (09) 160 28475, 040 595 6068