Lättnader i skyldigheten att anlita lots och i anordnandet av lotsexamina

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 13.34 | Publicerad på svenska 20.10.2016 kl. 13.38
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 20 oktober 2016 en proposition till riksdagen om ändring av lotsningslagen och lagen om fartygstrafikservice. Ett syfte med lagändringarna är att förbättra verksamhetsförutsättningarna inom sjöfartsnäringen, främja användningen av miljövänliga bränslen på handelsfartyg och förbättra tillsynen över lotsningen.

De ändringar som föreslås i lotsningslagen gäller skyldigheten att anlita lots samt lotsexamina och anordnandet av dem. Dessutom föreslås det i fråga om informationsutbytet när det gäller lotsning bestämmelser som innebär att också lagen om fartygstrafikservice behöver ändras. Lagändringarna är en del av regeringens spetsprojekt för avveckling av onödig reglering.

Genom ändringen av lotsningslagen blir kraven på att anlita lots lindrigare för små fartyg, bogserkombinationer och isbrytare. I fortsättningen behöver befälhavare på små fartyg inte söka dispens från skyldigheten att anlita lots. Befälhavaren och styrmannen på ett litet tankfartyg med en längd av högst 90 meter som transporterar kondenserad naturgas eller fartygsbränsle med låg svavelhalt kan i fortsättningen få linjelotsbrev.

I samband med ändringen flyttas de krav som gäller skyldigheten att anlita lots och lotsexamina från förordningen till lotsningslagen. Enligt den gällande lagen har en förutsättning för beviljande av styrsedel för lots, linjelotsbrev och dispens varit avlagd lotsexamen som anordnats av Trafiksäkerhetsverket Trafi. I fortsättningen kan lotsexamina anordnas av läroanstalter som Trafi har godkänt. Dessutom kan en del av övningsfärderna framöver göras i simulator.

Som en del av lagändringen börjar VTS-myndigheten ta emot meddelanden från fartygen om anlitande av lots, övervaka lotsningen och vid behov meddela Trafi sina iakttagelser. Denna ändring förbättrar säkerheten inom sjötrafiken samt myndigheternas lägesbild.

Genom lagändringen görs bestämmelserna om skyldigheten att anlita lots mer enhetliga med bestämmelserna i Sverige och Norge. Vid beredningen av lagen har andra ministerier och aktörer inom sjöfartsbranschen hörts. Ett utkast till proposition har varit på remiss två gånger. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information

Jari Gröhn, trafikråd, tfn 0295 34 2501, [email protected]