Lätta bilar nytt alternativ till mobilitet för unga

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2018 13.34 | Publicerad på svenska 4.10.2018 kl. 13.42
Pressmeddelande
En grå bil (Bild: Shutterstock)
En grå bil (Bild: Shutterstock)

Regeringen föreslår att man i Finlad tar i bruk en ny fordonsgrupp, lätta bilar. Med lätta bilar avses från personbilar ändrade fordon med en hastighet på högst 45 km/h.

Regeringen lämnade till riksdagen den 4 oktober 2018 en proposition med förslag till ändringar i fordonslagen, körkortslagen och vissa andra lagar som har samband med dem.

Målet med propositionen är att möjliggöra en ny form av mobilitet särskilt för unga i åldern 15-17 år. De lätta bilarna väntas främst ersätta mopederna bland unga. På så sätt skulle reformen förbättra trafiksäkerheten för unga förare och säkerheten i vägtrafiken över lag.

Minister Berner anser att propositionen är viktig med tanke på de ungas mobilitet och säkerhet.

- Det är viktigt att unga kan röra sig självständigt och att det finns alternativa former till mobilitet. Om vi kan införa lätta bilar uppskattas trafiksäkerheten bland unga öka, konstaterar minister Berner.

Att framföra lätt bil ska förutsätta körrätt för fordon i kategori AM, på samma sätt som för mopedbilar. Även samma teori- och körprov ska gälla för lätt bil som för mopedbil. Enligt förslaget ska lätta bilar beskattas på samma sätt som personbilar.

Till lätt bil får konverteras en personbil som har tagits i bruk efter 2014. Om det är mer än tio år från utgången av det år då personbilen togs i bruk får den dock inte konverteras till en lätt bil. På detta sätt vill man säkerställa att särskilt unga i fortsättningen ska kunna använda relativt nya och så säkra fordon som möjligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2019.

Europeiska unionens kommission har lämnat sina synpunkter på utkastet till regeringsproposition. Enligt kommissionen fyller de föreslagna lagändringarna inte kraven i unionslagstiftningen särskilt i fråga om unionens bestämmelser om körkort. Regeringen å sin sida anser att de lagändringar som föreslås är ändamålsenliga för att uppnå målsättningen med propositionen och att de fyller kraven in unionslagstiftningen.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Mer information:

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 342 668, Twitter @EiroLaura
Erik Asplund, ledande sakkunnig, tfn 0295 342 277
Aino Still, specialsakkunnig, tfn 0295 342 041