Lagstiftningen om elektronisk kommunikation reformeras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 14.20 | Publicerad på svenska 1.9.2020 kl. 9.22
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en reform av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Syftet med ändringarna är bl.a. att förbättra konsumenternas ställning, främja investeringar i kommunikationsnät och tillgången till kommunikationstjänster. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen den 11 juni 2020.

Genom reformen verkställs kraven enligt EU-direktivet om audiovisuella medietjänster (AVMS-direktivet) och direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (telekomdirektivet). Samtidigt föreslås det till vissa delar också att den nationella regleringen om elektronisk kommunikation ska ändras. Genom propositionen ska också de åtgärder i EU:s gemensamma verktygslåda för 5G-säkerhet som gäller skyddet av kritiska delar av kommunikationsnätet genomföras.

- Finland är föregångare inom kommunikationspolitik. Våra kommunikationsnät tillhör de mest utvecklade i världen och kommunikationen inom dessa är förmånlig. Den elektroniska kommunikationen utvecklas kontinuerligt och snabbt. Coronakrisen har ökat takten ytterligare. Därför är det viktigt att lagstiftningen hänger med i utvecklingen. Behovet av fungerande och säkra nät ökar, och de konsumenter som använder näten ska tryggas både i fråga om innehåll och teknik, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Konsumenternas trygghet och tjänster förbättras

Det föreslås att maximitiden för tidsbegränsade telefonabonnemang i mobilnätet förkortas från nuvarande 24 månader till 12 månader. En förkortad avtalstid avses underlätta konsumenternas möjligheter att byta leverantör av mobiltelenät. Dessutom förpliktas teleföretaget att erbjuda konsumenten en lättanvändbar och avgiftsfri möjlighet att kontrollera slutdatumet för en tidsbunden telefonanslutning till mobilnätet.

Regeringen föreslår att minimihastigheten för bredband inom de samhällsomfattande tjänsterna höjs till fem megabit per sekund. För närvarande ska ett teleföretag som utsetts till företag som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster erbjuda varje stadigvarande bostad en anslutning till rimligt pris och av hög kvalitet med en hastighet på minst två megabit per sekund. De samhällsomfattande tjänsterna avses såsom tidigare vara ett skyddsnät i sista hand och en garant för tillgången till basservice, om det inte finns marknadsmässiga lösningar att tillgå. De samhällsomfattande tjänsterna ska också gälla konsumenter och mikroföretag.Ändringen av nivån på de samhällsomfattande tjänsterna görs genom en ändring av förordningen efter det att lagen har antagits.

Enligt lagpropositionen utvidgas televisionsaktörernas skyldighet att förse program med ljud och text till att delvis gälla också leverantörer av beställ-tv-tjänster. Dessutom kommer aktörer som är ljud- och textningsskyldiga att åläggas en skyldighet som rör textningskvaliteten, vilket förutsätter att textningen av program på finska och svenska ska vara tillräckligt klar och begriplig för användaren.

Regleringen av audiovisuella tjänster, bl.a. i anslutning till skyddet av barn, ska i fortsättningen delvis gälla även videodelningsplattformar. Genom förslaget görs regleringen av reklam mer flexibel i fråga om traditionella televisionssändningar. Dessutom kommer leverantörer av beställ-tv att åläggas nya skyldigheter för att främja europeiska produktioner och säkerställa deras synlighet.

Avgiften för samtal till riksomfattande abonnentnummer (företagsnummer) ska i fortsättningen endast få vara lika stor som mobiltelefon- eller lokaltelefonavgiften. Det ska alltså inte vara möjligt att ta ut högre priser för abonnentnumren. Till exempel en del av företagens servicenummer och statsförvaltningens telefonnummer är sådana abonnentnummer. Ändringen ska träda i kraft i december 2022.

Teleföretagen ska i fortsättningen underrätta Transport- och kommunikationsverket om att deras gamla nät, såsom kopparförbindelser, tas ur bruk eller ersätts sex månader före den planerade tidpunkten för åtgärden. Verket kan vid behov ålägga ett företag med betydande marknadsinflytande att bygga ett nytt ersättande nät inom området.

Byggandet av kommunikationsnät främjas

I lagen föreslås också bestämmelser om de nya nätkoncessionsprocesser som ska tillämpas på vissa frekvensområden. Till lagen fogas en möjlighet att förlänga giltighetstiden för beviljade nätkoncessioner. Dessutom ska det i lagen föreskrivas om möjligheten att utan öppet ansökningsförfarande förnya en nätkoncession för samma koncessionsinnehavare vars nätkoncession håller på att upphöra att gälla. Propositionen tryggar redan gjorda investeringar i näten.

I reformen föreslås det att det i ett mobilnät som är verksamt inom ett avgränsat område ska vara möjligt att bedriva ringa televerksamhet med stöd av ett radiotillstånd som Transport- och kommunikationsverket beviljat i stället för en nätkoncession som statsrådet beviljat. En sådan här tjänst kan tillhandahållas till exempel i en hamn, på ett fabriksområde eller på ett avgränsat bostadsområde, såsom i en stadsdel.

Regeringen föreslår lättnader i byggandet av 5G-basstationer. För placering eller ibruktagande av trådlösa 5G-basstationer med kort räckvidd behövs inte ett sådant administrativt tillstånd av en myndighet som förutsätts någon annanstans i lag, om inte orsaker som hänför sig till skydd av byggnader, konstruktioner eller platser med ett arkitektoniskt eller historiskt värde eller med ett naturvärde eller till den allmänna säkerheten kräver det.

Säkrare nät och säkrare innehåll

Enligt lagförslaget kan ett teleföretag som förmedlar information åläggas att avlägsna olagligt innehåll i sådana fall där en leverantör av informationssamhällets tjänster, såsom en tjänst för laddning av innehåll, inte kan nås. På detta sätt förebyggs bland annat brott mot barn. Enligt den gällande regleringen har det i praktiken inte varit möjligt att avlägsna olagligt innehåll, om tjänsteleverantören är okänd eller finns utomlands.

Genom propositionen genomförs de åtgärder i EU:s gemensamma verktygslåda för 5G-säkerhet som gäller skyddet av kritiska delar av kommunikationsnätet. Det är förbjudet att använda en sådan nätverksutrustning i ett kommunikationsnät vars användning kan äventyra den nationella säkerheten. Regleringen ska också tillämpas på vissa separata nät som är anslutna till allmänna kommunikationsnät.

För att följa upp säkerheten i kommunikationsnäten ska det inrättas en ny delegation för nätsäkerhet. I delegationen ska centrala myndighetsaktörer från olika förvaltningsområden samt telebranschen vara representerade. Delegationen ska behandla frågor som gäller säkerheten i kommunikationsnäten på bred front och vid behov ge rekommendationer om hur nätsäkerheten kan förbättras.

Parallellt med de nuvarande kanalerna för varningsmeddelanden föreslås applikationsbaserad varningsinformation. Varningsmeddelanden ska i fortsättningen vid sidan av radio och television förmedlas till en applikation som Nödcentralsverket tillhandahåller, såsom till applikationen 112Finland. Detta förbättrar tillgången till riktad information i nödsituationer och undantagssituationer.

Dessutom föreslås att radiomottagare som installeras i nya bilar ska ta emot och återge FM- och DAB-sändningar.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Propositionen avses träda i kraft den 21 december 2020.

Ytterligare information:

Emil Asp, kommunikationsråd, tfn 040 509 9757, Twitter: @toutain

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter: @WirenSini

Laura Vilkkonen, överdirektör, tfn 040 5 000 817, Twitter: @vilkkonen (skydd av kritiska delar av 5G-näten)

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 040 772 7643, Twitter: @kaisa_laitinen (kommunikationsnät och 5G)

Katariina Vuorela, konsultativ tjänsteman, tfn050 400 6730, Twitter: @vuorelakata (kommunikationsnät och 5G)