Lagenlig övervakning av metrotrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2013 12.16 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som har utrett säkerheten inom metrotrafiken föreslår att metrotrafiken ska regleras i lag. Målet är en så hög och enhetlig service- och säkerhetsnivå som möjligt.

Regleringen av metrotrafiken har varit aktuell i flera olika sammanhang under de senaste åren. Våren 2013 konstaterade riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen i sitt beslut med anledning av två klagomål att metrosystemets säkerhet och övervakning inte regleras tillräckligt i Finland. Inte heller EU-lagstiftningen, med undantag för trafikavtalsförordningen för persontrafik, berör metrotrafik.

Arbetsgruppen föreslår att metrotrafiken ska regleras i en separat lag och att Trafiksäkerhetsverket Trafi ska ansvara för övervakningen av metrotrafiken. För närvarande är metrotrafiken huvudsakligen beroende av aktörens, det vill säga Helsingfors stads trafikverks (HST), självreglering och de säkerhetskriterier man inom verket fastställt.

Lagen bör omfatta bland annat kontroll av nätverket av metrospår och metrotrafiken, som blir tillståndspliktiga. Som tillståndsmyndighet fungerar Trafi. Utöver tillståndsförfarandet bör lagen även omfatta bestämmelser om behörigheten hos personalen, säkerheten inom metrotrafiken och övervakning.

Arbetsgruppen föreslår att Trafiksäkerhetsverket fungerar som övervakande myndighet för metrotrafiken. Arbetsgruppen ser det dock inte som ändamålsenligt att överföra befogenheten att utfärda normer till Trafi. Överföringen av övervakningsuppgiften till Trafi bör genomföras innan metrotrafiken startar på den så kallade västmetron, det vill säga före början av 2016.

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om arbetsgruppens förslag före årets slut och det är meningen att beredningen av lagen ska inledas i början av 2014. Arbetsgruppen föreslår att det i samband med den fortsatta beredningen ska utredas om även spårvagnstrafiken borde regleras.

Arbetsgruppen som kommunikationsministeriet tillsatt hade som uppgift att utreda bland annat ordnandet av myndighetsfunktioner och behoven av trafiksäkerhet inom metrotrafiken och den lätta spårtrafiken. I sitt arbete har arbetsgruppen särskilt fördjupat sig i lagstiftningen gällande spårtrafiken i städer i Sverige och i flera andra europeiska länder.

I arbetsgruppen fanns företrädare för ministeriet samt för Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Helsingfors stad (HST), Helsingforsregionens trafik (HRT), Kommunförbundet och städerna Esbo, Tammerfors och Åbo.

Tillsyn och reglering av metrotrafiken. Förslag av arbetsgruppen för tillsyn av metrotrafiken (kommunikationsministeriets publikation 32/2013) kan läsas på ministeriets webbsidor på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information:

Hannu Pennanen, regeringsråd, tfn 0295 34 2470, 040 551 8332