Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ska ses över

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2019 11.30
Pressmeddelande
Man tar video i konsert (Bild: Shutterstock)
Man tar video i konsert (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet inleder en reform av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Som stöd för arbetet har ministeriet tillsatt en uppföljningsgrupp vars mandatperiod är 28.1.2019-31.12.2020.

Avsikten med reformen av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är att verkställa kraven enligt EU-direktivet om audiovisuella medietjänster (AVMS-direktivet) och bestämmelserna i den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation. Samtidigt är det möjligt att uppdatera även annan reglering om elektronisk kommunikation.

Uppföljningsgruppen har i uppgift att utvärdera behovet att ändra lagstiftningen med tanke på medborgarna, näringslivet och samhället över lag och att följa upp hur reformen framskrider. Utöver detta ska gruppen som stöd för lagberedningen ta fram information om nuläget inom elektronisk kommunikation och kommunikations- och mediebranschen och om utvecklingstrender och framtidsutsikter.

Arbetsgruppen är öppen för intresserade

Uppföljningsgruppens ordförande är avdelningschef Olli-Pekka Rantala och vice ordförande enhetsdirektörerna Sini Wirén och Maija Ahokas från kommunikationsministeriet. Uppföljningsgruppen har inga utnämnda medlemmar, utan dess möten är öppna för alla som anmäler sitt intresse för att delta.

Syftet med regleringen av elektronisk kommunikation är att säkerställa fungerande, förmånliga och täckande förbindelser och kommunikationstjänster för medborgare, en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö och en fungerande marknad för företag och att möjliggöra utvecklingen av nya tjänster.

Vad händer härnäst?

Uppföljningsgruppen sammanträder cirka tre gånger om året. Utöver sammanträdena är det möjligt att det ordnas temaspecifika möten.

Ministeriet informerar om arbetsgruppens sammanträden på sin webbplats. Det är meningen att sammanträdena ska vara öppna för alla och allmänt tillgängliga bland annat som direktsändningar på webben.

EU-direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation innehåller bestämmelser bland annat om användningen av kommunikationsnät och radiofrekvenser, betydande marknadsinflytande, samhällsomfattande tjänster, elektroniska kommunikationstjänster och slutanvändarnas rättigheter, numrering och myndigheter inom elektronisk kommunikation. AVMS-direktivet innehåller bestämmelser om sändningsverksamhet för television, tjänster för beställ-tv och plattformar för delning av videor.

Mer information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 342 585 017
Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 342 532, @Wirensini
Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0295 342 390 @mmaija
Emil Asp, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 498