Lagen om fartygstrafikservice ändras: preciseringar som svarar på den internationella regleringsutvecklingen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2023 14.27 | Publicerad på svenska 17.11.2023 kl. 8.48
Pressmeddelande
Rahtialus merellä.
Bild: Mika Pakarinen, KEKSI/LVM

Regeringen lämnade den 16 november 2023 en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och lagen om verkställighet av böter.

Med fartygstrafikservice (Vessel Traffic Service, VTS-service) avses över-vakning och ledning av fartygstrafiken från land. Genom ändringarna uppdateras lagstiftningen om fartygstrafikservice så att den motsvarar den internationella regleringsutvecklingen.

Enligt propositionen ska lagen om fartygstrafikservice ändras så att indelningen av fartygstrafikservicen i olika fartygstrafikserviceuppgifter slopas. Dessutom ska man precisera behörighetskraven i fråga om fartygstrafikservice och kraven på utbildning och ordnande av sådan. I fråga om behörigheten och utbildningen för personalen inom fartygstrafikservicen är avsikten att man ska iaktta standarderna för Internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar (International Association of Marine aids to Navigation and Lighthouse Authorities, IALA).

Samtidigt genomförs de nationella ändringar i lagstiftningen som förutsätts i förordningen om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart (European Maritime Single Window, EMSW) för att Transport- och kommunikationsverkets Portnetsystem ska kunna ersättas med ett nytt system för hantering av information inom sjöfarten.

Dessutom föreslås att tillämpningsområdet för lagen om verkställighet av böter utvidgas till att gälla även den avgift för trafikförseelse som anges i lagen om fartygstrafikservice.

Vad händer nu?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats. Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Ändringarna I EMSW-förordningen träder dock i kraft först den 15 augusti 2025, då EU-förordningen som gäller dem träder i kraft.

Mer information

Suvi Kankare, regeringssekreterare, [email protected], tfn 0295 342 105

Väinö Pitkänen, överinspektör [email protected], tfn 0295 342 127 (utbildning och kompe-tens)

Katja Viertävä, regeringsråd, [email protected], tfn 0295 342 612 (EMSW)