Lagen om bredbandsstöd i glesbygden träder i kraft vid årsskiftet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2009 13.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Lagen om stöd till bredband i glesbygdsområden träder i kraft den 1 januari. Enligt lagen ska stödets mottagare, alltså den som bygger bredbandet, själv betala minst en tredjedel av kostnaderna. Finansieringsandelen för de kommuner som deltar i att bygga nät är endera 33 eller 8 procent. Finansieringsnivån för varje kommun ska senare definieras i en förordning som utfärdas av statsrådet.

Samtidigt ändras lagen om utvecklingsstöd till landsbygden så, att också EU-finansiering kan användas för bredbandsprojekten. Kommunens andel av finansieringen är i det här fallet 22 procent och den fastställs skilt i en förordning från jord- och skogsbruksministeriet.

Regeringen föreslog den 17 december att lagarna fastställs. Republikens president har för avsikt att fastställa lagarna den 22 december.

Riksdagen förutsätter att regeringen utreder möjligheterna till tilläggsfinansiering för att trygga bredbandsförbindelser till de hushåll, som inte förmår betala de orimliga kostnader som byggandet av förbindelsen eventuellt kan förorsaka. Regeringen bör överlämna en utredning i frågan till kommunikationsutskottet före utgången av augusti 2010.

Bredbandsstödet är avsett endast för områden där det är omöjligt att ekonomiskt lönsamt bygga dataförbindelser. Stödet beviljas endast för nät som byggs på ett noggrant avgränsat område med gles bebyggelse. Områden som är berättigade till stöd och gränserna för dem publiceras på en karta i anslutning till kommunikationsministeriets förordning.

Mottagaren av stödet betalar själv minst en tredjedel av kostnaderna och resten fördelas mellan staten och kommunen. Dessutom bör mottagaren av stödet förbinda sig att erbjuda tjänster under minst tio år efter det stödet betalts och bör också ge tillträde för konkurrerande telebolag till sitt eget nät.

Ytterligare information
chefen för kommunikationsnätsenheten Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348 eller 0400 788 530
lagstiftningsrådet Laura Vilkkonen, tfn (09) 160 28391 eller 040 500 0817