Lagarna om lätta bilar träder inte i kraft förrän om ett år

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2019 13.14 | Publicerad på svenska 24.10.2019 kl. 13.29
Pressmeddelande
Bilar (Bild: Shutterstock)
Bilar (Bild: Shutterstock)

Ikraftträdandet av de lagar som möjliggör lätta bilar senareläggs med ett år till den 1 november 2020. Avsikten är att man före ikraftträdandet ska utreda om Finlands lagstiftning om lätta bilar kan ändras i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning.

Att tidpunkten för ikraftträdandet av lagarna om lätta bilar senareläggs har att göra med att EU-kommissionen har skärpt sin tolkning av hur körkortsdirektivet ska tillämpas på fordon i den så kallade traktorkategorin, till vilken de lätta bilarna i Finland avses höra. Om lagarna träder i kraft i sin nuvarande form finns det risk för att kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Finland.

Riksdagen godkände den 16 oktober 2019 regeringens proposition med förslag om att senarelägga ikraftträdandet av lagarna om lätta bilar.

Statsrådet framställde den 24 oktober 2019 att republikens president stadfäster lagen som möjliggör en senareläggning av ikraftträdandet av fordonslagen, körkortslagen och vissa andra lagar som har samband med dem. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen den 25 oktober 2019.

Vad är en lätt bil?

Bestämmelserna om lätta bilar avses ge 15-åringar rätt att med mopedbilskörkort (körkortskategori AM121) framföra en lätt bil som är konverterad från en personbil och som har genomgått ändringsbesiktning. Syftet med lätta bilar och den lagstiftning som gäller dem är att förbättra trafiksäkerheten särskilt för unga.

En lätt bil är ett fordon i den så kallade traktorkategorin (kategori T1) som har ändrats från ett fordon i kategori M1, alltså en personbil, som tagits i bruk 2015 eller senare. En lätt bils konstruktiva hastighet har begränsats till högst 60 kilometer i timmen och dess vikt i olastat och körklart skick får vara högst 1 500 kg eller, i det fall att fordonets drivkraft är enbart el, högst 1 800 kg.

Lagarna om lätta bilar och de förordningar och föreskrifter som utfärdas med stöd av lagarna var avsedda att träda i kraft den 1 november 2019.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet bereder en ändring av de lagar som gäller lätta bilar i tätt samarbete med intressegrupper och EU-kommissionen.

Avsikten är att så snabbt som möjligt utreda om det på ett sätt som tillfredsställer kommissionen kan hittas en lösning som överensstämmer med körkortsdirektivet. Om ingen sådan lösning hittas är det möjligt att regeringen senare föreslår att de lagar som gäller lätta bilar ska upphävas.

Förslag till ändring av lagarna eller ett förslag till upphävande av lagarna bör överlämnas till riksdagen så att förslagen hinner behandlas i riksdagen före den nya tidpunkten för ikraftträdande den 1 november 2020.

Ytterligare information:

Aino Still, specialsakkunnig, tfn 050 573 9433

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter @WirenSini