Lagändringarna i anslutning till ibruktagandet av den offentligt reglerade satellittjänsten stadfästes

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.31 | Publicerad på svenska 23.12.2022 kl. 11.21
Pressmeddelande
Europa betraktat från rymden (Bild: Shutterstock)
Europa betraktat från rymden (Bild: Shutterstock)

Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om Transport- och kommunikationsverket ska ändras. Republikens president stadfäste lagarna den 20 december 2022. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2023.

I och med lagändringarna kan satellitnavigeringssystemet Galileos så kallade offentligt reglerade sattelittjänst (Public Regulated Service, PRS-tjänst) tas i nationellt bruk i Finland tidigast under slutet av 2025.

PRS-tjänsten producerar kontinuerligt teknisk och driftsmässig säker positions- och tidsinformation för de användare som har bemyndigats av den offentliga förvaltningen och för aktörer verksamma inom sådan infrastruktur som är kritisk med tanke på samhällets vitala funktioner. I Finland kommer dessa användare att vara till exempel polisen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, räddningsväsendet, Försvarsmakten samt energisektorn, teleföretagen, bankerna och transport- och logistikbranschen. Med hjälp av tjänsten säkrar man att samhällets vitala funktioner som är beroende av tidsdata och geografisk information, kan fortsätta utan störningar under alla förhållanden.

I lagen ingår bestämmelser om ansvarig myndighet för den offentligt reglerade satellittjänsten och om myndighetsuppgifterna samt om tillhandahållande och användning av tjänsten och produktion av teknik för och exportkontroll av teknik för tjänsten. Aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy ges rätt att fungera som leverantör av den offentlig reglerade satellittjänsten. Försvarsmakten kan tillhandahålla motsvarande tjänst för försvarets behov.

Transport- och kommunikationsverket får rätt att i större utsträckning än för närvarande utföra inspektion av satellittjänst hos den som tillhandahåller, använder eller tillverkar teknik för sådan offentlig reglerad tjänst samt hos Försvarsmakten när denna tillhandahåller sådan tjänst för försvarets behov.

Europeiska unionens satellitnavigeringssystem Galileo är ett globalt och det enda satellitpositioneringssystem som drivs under civil kontroll. När det blir färdigt kommer det att fungera parallellt med bland annat det amerikanska Global Positioning System, det vill säga GPS-systemet. Galileo drivs och finansieras av EU-länder. Därför är användningen av systemet inte ens i krissituationer i världen förenad med några oförutsedda säkerhets- eller handelspolitiska osäkerhetsfaktorer sett ur EU:s medlemsstaters synvinkel.

Informationssamhällsavgiften höjs

Transport- och kommunikationsverket håller på att skaffa en informationstjänst till vilken det i fortsättningen kommer att samlas in positionsdata om de befintliga nätens fysiska infrastruktur och om placeringen av kablar, rör och liknande aktiva delar av nätet, i enlighet med lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur.

Genom ändringen av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation höjs informationssamhällsavgiften. Höjningen kommer att täcka Transport- och kommunikationsverkets årliga verksamhets- och driftskostnader för informationstjänsten.

Ytterligare information:

Den offentligt reglerade satellittjänsten (PRS-tjänsten): Suvi Kankare, specialsakkunnig, tfn 0295 342 105, [email protected]

Informationssamhällsavgiften: Pirjo Karttunen, överinspektör, tfn 0295 342 605, [email protected]