Lagändringar för att införa konceptet med två test enligt hybridstrategin till riksdagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2020 14.00 | Publicerad på svenska 1.10.2020 kl. 16.16
Pressmeddelande
Flygplanet landar på Helsingfors-Vanda flygplats (Foto: VALAMO Studio/Shutterstock)
Flygplanet landar på Helsingfors-Vanda flygplats (Foto: VALAMO Studio/Shutterstock)

Den 1 oktober 2020 lämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservicepropositionen.

Lagändringarna hänför sig till regeringens principbeslut av den 11 september 2020 om genomförande av hybridstrategin i gränstrafiken och vid resor. Införandet av konceptet med två test enligt hybridstrategin förutsätter de lagändringar som nu föreslås. Konceptet med två test tas i bruk senast den 23 november 2020. En övergångsmodell är i kraft från den 1 oktober till den 22 november

En person som anländer till Finland ska ha intyg över negativt testresultat för covid-19-sjukdomen

I lagen om smittsamma sjukdomar ska det enligt förslaget föreskrivas om behörigheten för Institutet för hälsa och välfärd att fatta beslut om att en person som anländer till Finland vid inresan ska medföra ett högst 72 timmar tidigare utfärdat intyg över negativt testresultat för covid-19-sjukdomen eller ett intyg av en legitimerad läkare över att personen genomgått en laboratoriebekräftad covid-19-sjukdom men tillfrisknat.

Av Institutet för hälsa och välfärds beslut ska det framgå vilka länder med högre incidens eller områden inom dessa länder som omfattas av det krav som gäller personer som anländer till Finland.

Enligt lagförslaget ska intyget visas upp för hälsomyndigheten eller gränskontrollmyndigheten vid inresa. Den kommunala myndighet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar ska övervaka att personen har med sig nämnda intyg. För att utföra denna uppgift har smittskyddsmyndigheten rätt att kontrollera innehållet i det intyg som personen visar upp. Intygen ska vara skrivna på finska, svenska, engelska, franska, tyska eller ryska. Till intyg som utfärdats på något annat språk ska det fogas en översättning till något av de ovannämnda språken.

De som kommer till Finland kan försättas i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Ett beslut om att avsluta karantänen kan fattas, om ett nytt test som tas tidigast 72 timmar från inresan är negativt.

Genom lagändringen blir det dessutom möjligt att avstå från att försätta en person i karantän och från att kräva ett andra test, om personen har för avsikt att vistas i Finland i högst 72 timmar och har med sig ett intyg över negativt testresultat.

En person som inte har intyg kan åläggas att låta testa sig och försättas i karantän.

Intyg ska inte krävas av finska medborgare och personer som är varaktigt bosatta i Finland

Finska medborgare och personer som är varaktigt bosatta i Finland ska inte avkrävas intyg över testning när de återvänder till Finland. Kommer de från länder med högre incidens hänvisas de till test och karantän i Finland.

För vissa persongrupper ska föreslås dock undantag från intygskravet. Undantagen omfattar personer som utövar dagligt umgänge inom gränssamfunden samt personer inom transport- och logistikbranschen som fortgående rör sig över gränsen till Finland. Intyg ska inte heller krävas av bland annat personer som är anställda vid främmande makters beskickningar och internationella mellanstatliga organisationer eller av deras familjemedlemmar.

Transportföretagen skyldiga att informera passagerarna om behövliga intyg

I och med de ändringar som föreslås i lagen om transportservice åläggs leverantörer av transporttjänster att informera en person om skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar innan resan börjar.

Transport- och kommunikationsverket kan ålägga sådana leverantörer av transporttjänster som bedriver trafik från de länder och områden som specificeras i Institutet för hälsa och välfärds beslut att i rimlig utsträckning se till att passagerarna känner till vilka slags intyg och utredningar som behövs i gränsöverskridande trafik som anländer till Finland. 

Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att leverantörerna av transporttjänster fullgör sin skyldighet att förmedla information på behörigt sätt.

Ändringarna i lagförslaget föreslås gälla till och med den 31 december 2021.

Mer information:

lagen om transportservice:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, kommunikationsministeriet, [email protected], tfn 040 580 0 894

Kimmo Kiiski, trafikråd, kommunikationsministeriet, [email protected], tfn 050 539 5 346

lagen om smittsamma sjukdomar:

Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295 163 311

Liisa Katajamäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295 163 329