Kostnadseffekterna av EU:s 55 %-paket för vägtrafiken har utretts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2022 14.09 | Publicerad på svenska 30.9.2022 kl. 16.48
Pressmeddelande
Bil tankas (Bild: Shutterstock)
Bil tankas (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har publicerat sin beställda utredning om kostnadseffekterna av förslagen om vägtrafik i Europeiska kommissionens 55 %-paket. I utredningen bedömdes vilka konsekvenser 55 %-paketets lagförslag har för bränslekostnaderna inom vägtrafiken i Finland fram till 2030. Utredningen är en del av beredningen av den nationella behandlingen av 55 %-paketet.

Beräkningarna i utredningen har gjorts utifrån sådana bakgrundsprognoser där man inte beaktat Rysslands invasion av Ukraina som började den 24 februari 2022 och inte heller den föregående höjningen av bränslepriserna. Prognoserna omfattar således osäkerhetsfaktorer.

Utredningen gäller initiativ som direkt påverkar priset på trafikbränsle

Utredningen har avgränsats till de initiativ i 55 %-paketet som, om de genomförs, skulle ha en direkt inverkan på priset på bensin, etanol, diesel och gas som används i vägtrafiken. I utredningen bedömdes hur förslagen till en ny utsläppshandel inom vägtrafiken och till ändringar i bränsleaccisen kommer att inverka på konsumentpriserna på flytande bränslen inom vägtrafiken och på driftskostnaderna för förbränningsmotorbilar 2030.

Både med effekterna av utsläppshandelsreformen inom vägtrafiken och energiskattedirektivsreformen sammanhänger osäkerhetsfaktorer. I fråga om utsläppshandeln kan man endast göra kvalificerade gissningar om det pris som kommer att fastställas för utsläppsrätterna på marknaden. I utredningen bedömdes utsläppsrättspriset per koldioxidton till 50, 100 och 150 euro.

Ett utsläppsrättspris på cirka 50 euro är det pris som använts i kommissionens konsekvensbedömningar. Enligt den utredning som nu gjorts skulle en utvidgning av utsläppshandeln till vägtrafiken med detta utsläppsrättspris höja bensinens inblandningspris med 16 cent per liter och dieselns inblandningspris med 11 cent per liter.

Då skulle de årliga driftskostnaderna för en personbil öka med i genomsnitt 113 euro, för en paketbil med 133 euro, för en buss med 1 855 euro, för en lastbil utan släpvagn med 314 euro och för en lastbil med släpvagn med 3 643 euro. Med högre utsläppsrättspriser ökar också kostnaderna. I företagsbruk är den mervärdesskatt som ingår i bränslekostnaderna avdragsgill, vilket innebär att den direkta kostnadseffekten är cirka 19 procent mindre än vad som anförts.

Den reform av energiskattedirektivet som kommissionen föreslår förpliktar inte direkt Finland att skärpa beskattningen av drivmedel, men den har konsekvenser för skattenivåerna på bensin och diesel.I ljuset av utredningens scenarier skulle ändringarna i utsläppshandeln och accisen tillsammans påverka inblandningspriset på bensin med 0-43 cent per liter och inblandningspriset på diesel med 14-39 cent per liter. Det är dock osäkert om beskattningsförslaget kommer att genomföras och det nationella sättet att verkställa det kan också bli ett annat än i utredningens scenarier.

Utredningen gjordes av Ramboll Finland Oy för kommunikationsministeriet.

Vad händer härnäst?

Både Europeiska unionens råd och Europaparlamentet har uttryckt sin ståndpunkt om utsläppshandeln sommaren 2022. Nu pågår så kallade trilogiförhandlingar där man söker en gemensam syn på förslagets slutliga innehåll mellan medlemsstaterna, parlamentet och kommissionen.En överenskommelse om inledande av utsläppshandeln är möjlig att uppnå tidigast före utgången av 2022, mest sannolikt senare. Utsläppshandeln ska inledas tidigast 2026.

Enligt nuvarande information kommer förhandlingarna om en revidering av energiskattedirektivet att pågå ännu under 2023. Energiskattedirektivrevideringen och genomförandet av drivmedelsskatteändringarna är osäkra. Skatteärenden ska i EU avgöras enhälligt. Finlands ståndpunkt är att det inte ska ske något förenhetligande av skattenivåerna för bensin och diesel enligt kommissionens förslag.

Ytterligare information:

Valtteri Härmälä, specialsakkunnig, tfn 0295 342 039, [email protected]

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 198, [email protected]