Körkortslagstiftningen granskas på nytt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2013 9.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Totalreformen av körkortslagstiftningen genomfördes under föregående regeringsperiod 2010. De första bestämmelserna, till exempel de som gäller mopedkörkort, trädde i kraft i juni 2011 och resten av bestämmelserna i januari 2013. Det har visat sig att besluten till vissa delar inte har fungerat och att korrigeringar är nödvändiga.

Trafikminister Merja Kyllönen vill att undervisningen med undervisningstillstånd igen ska fungera så som den gjorde innan reformen genomfördes. Målet är att prisnivån inom undervisningen med undervisningstillstånd ska bli rimligare och att det igen ska bli frivilligt att utnyttja dessa tillstånd vid sidan av undervisningen i bilskolan.

Dessutom har minister Kyllönen tillsatt en arbetsgrupp av tjänstemän vars uppgift är att utreda hur förarutbildningen och bestämmelserna om förarnas yrkeskompetens ska ändras för att de ska fungera på ett ändamålsenligt sätt och på bästa möjliga sätt stöda trafiksäkerheten.

Korrigering så snabbt som möjligt

Den nuvarande körkortslagen trädde i sin helhet i kraft den 19 januari 2013. Då ändrades bland annat bestämmelserna gällande omfattningen av förarutbildningen för körkort för personbil (B-klassens körkort) och undervisning med undervisningstillstånd.

Efter att reformen trätt i kraft visade det sig att den nya lagens krav på gemensam undervisning med lärare med undervisningstillstånd och elever i bilskolan ledde till att priserna på undervisning med undervisningstillstånd höjdes avsevärt. Dessutom varierar tillgängligheten till undervisning med undervisningstillstånd i bilskolan i olika områden och bilskolor.

- Vi har utrett den situation som råder inom förarundervisningen. I sin nuvarande form fungerar undervisningen med undervisningstillstånd inte som ett konkurrenskraftigt alternativ för undervisningen i bilskolorna. Korrigeringen av undervisningstillståndet måste göras så snabbt som möjligt för att lagen ska fungera som planerat, konstaterar minister Kyllönen.

- Syftet är att utveckla provet för att bli lärare med undervisningstillstånd så att trafiksäkerheten tas i större beaktande.

Det är meningen att lagändringarna om undervisning med undervisningstillstånd ska behandlas av riksdagen under denna höst så att den nya lagen ska kunna träda i kraft från och med början av 2014.

Förarutbildningen som helhet granskas noggrannare

- Målet med totalreformen av körkortslagen var att förbättra trafiksäkerheten, i synnerhet för nya förare. Bestämmelserna grundade sig starkt på synpunkter av experter, som betonade en mer omfattade förarutbildning, upprepar trafikminister Merja Kyllönen angående målen med föregående regerings reform.

- Enligt utredningen som Trafiksäkerhetsverket Trafi gjort har de här målen även uppnåtts, särskilt med tanke på dem som avlagt mopedkörkort, fortsätter ministern.

- Trafiksäkerheten är den viktigaste målsättningen med förarutbildningen, men det finns spelrum i fråga om hur utbildningen genomförs. Dessutom borde man för förarutbildningen hitta en lösning som är hållbar för alla parter både med tanke på området och ekonomin, betonar Kyllönen.

Den arbetsgrupp som ministern tillsatt har som uppgift att behandla olika undervisnings- och forskningsmodeller. Dessutom förväntar man att arbetsgruppen ska framför utvecklingsförslag för förarutbildningen och yrkeskompetensen, till exempel gällande tillgängligheten till tjänster som bilskolor och utbildningar för yrkeskompetens erbjuder, innehållet i undervisningen i bilskolan och utbildningen för yrkeskompetens samt hur den utbildning som eleven redan har gått ska räknas till godo. Arbetsgruppen ska även utvärdera effekterna av utvecklingsförslagen.

Det är meningen att arbetsgruppen ska inleda sitt arbete i oktober 2013 och det ska vara klart senast i slutet av februari 2014.

Ytterligare information:

Sarianne Hartonen, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2325
Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 34 2367