Kommunikationsministeriets projekt inom Finlands program för hållbar tillväxt främjar digitaliseringen och den gröna övergången

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2021 16.34 | Publicerad på svenska 1.6.2021 kl. 12.19
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt (Bild: Finansministeriet)
Finlands program för hållbar tillväxt (Bild: Finansministeriet)

Den 26 maj publicerade finansministeriet Finlands program för hållbar tillväxt och planen för återhämtning och resiliens som ingår i det. Statsrådet har för avsikt att godkänna det den 27 maj.

Samma dag överlämnar regeringen också en proposition med förslag till den tredje tilläggsbudgeten för 2021, som innehåller finansiering för Finlands program för hållbar tillväxt.

I planen för återhämtning och resiliens dras det upp riktlinjerna för användningen av finansieringen ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens i Finland. Hälften av finansieringen ska främja den gröna övergången och cirka en fjärdedel digitaliseringen. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde ansvarar för fem projekt.

Projektet Digispår, dvs. digitalisering av järnvägstrafiken

Målet är att modernisera tågens tågskyddssystem. Eftersom livscykeln för det nuvarande skyddssystemet för tåg är i slutskedet och enligt EU-regler måste Finland börja förnya tågskyddssystemet under detta årtionde. Projektet Digispår tryggar säker tågtrafik även i framtiden. Genom att genomföra Digispår på ett modernt sätt kommer betydande fördelar att uppnås med investeringen, bl.a. en ökning av järnvägskapaciteten, förbättrad servicekvalitet och miljöfördelar. Med hjälp av återhämtningsfinansieringen finansieras under projektets utvecklings- och verifieringsskede, dvs. 2021-2026, beredningen av provnings- och pilotverksamhet i testlaboratorium, på testbana och på den pilotbana som blir tillgänglig för kommersiell tågtrafik.

Projektet Digispår främjar för sin del digitaliseringen av trafiken, vilket stöder uppnåendet av utsläppsminskningsmålen för trafiken.

Kostnaderna uppskattas uppgå till 85 miljoner euro. I den tredje tilläggsbudgeten för 2021 föreslås ett anslag på 3 miljoner euro för projektets utvecklings- och verifieringsprojekt.

Tidsschema: Ett ERTMS-provningslaboratorium ska vara i bruk 2022 och där ska ha utförts lyckade tester före utgången av 2022. Testbanan ska vara byggd 2024 och den ska ha testats framgångsrikt före utgången av 2024. Testerna på den kommersiella pilotbanan ska ha inletts 2026. Kommersiell trafik kan inledas 2027.

Investeringar i övningsverksamhet och forskning kring cybersäkerhet

Cybersäkerhetsfärdigheter utgör numera grundläggande medborgarfärdigheter i de europeiska länderna och för européer. Målet är att förbättra kunnandet kring cybersäkerhet inom hela EU. Övningsverksamhet förbättrar samhällets funktionsförmåga i cyberstörningssituationer. Åtgärderna bidrar till genomförandet av det program för utveckling av cybersäkerheten som bereds inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Kostnaderna uppskattas uppgå till 10 miljoner euro. För forskningsinvesteringar i cybersäkerhet anvisas i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 1 miljon euro och för övningsverksamhet kring cybersäkerhet 1 miljon euro.

Tidsschema: Investeringarna ska genomföras 2021-2024.

Ekosystem för elektrifierad tung trafik samt anskaffnings- och konverteringsstöd

Med hjälp av investeringen stöds igångsättandet av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik. I ekosystemet utvecklas lösningar som baserar sig på digitalisering och med hjälp av vilka utsläppen från trafiken minskas.

En del av investeringen genomförs som konverterings- och anskaffningsstöd. Genom finansieringen i anskaffnings- och konverteringsstöd stöds uppnåendet av målen i färdplanen för fossilfria transporter. Med stödet främjas spridningen av utsläppssnåla fordon och fordon med nollutsläpp. Stöd ska beviljas för gas- och etanolkonverteringar av person- och paketbilar samt tunga fordon. Syftet med stödet är att göra det möjligt för privatpersoner och företag att göra ett gammalt fordon miljövänligare.

Kostnaderna uppskattas uppgå till 10 miljoner euro. Den totala finansieringen av ekosystemet för elektrifierade tunga transporter uppgår till uppskattningsvis 5 miljoner euro. Utvecklingen av ekosystemet stöds med projektfinansiering som Transport- och kommunikationsverket ansvarar för. En del av stödet, uppskattningsvis 5 miljoner euro, beviljas som anskaffnings- och konverteringsstöd. Anskaffnings- och konverteringsstödet kan genomföras så att Transport- och kommunikationsverket svarar för beviljandet av stödet.

Tidsschema: Åtgärderna ska genomföras under åren 2022-2023.

Utveckling av kommunikationsnätens kvalitet och tillgänglighet

Målet är att utveckla kvaliteten på och tillgången till kommunikationsförbindelser i Finland på de områden där avancerade kommunikationsförbindelser inte kommersiellt byggs upp, samt att samordna bredbandsinvesteringar. Syftet med återhämtningsfinansieringen är att komplettera det nationella stödprogram för bredband som redan pågår och med hjälp av vilket stimulanspengarna kan kanaliseras. Avsikten är att rikta stödet till bredbandsförbindelser som erbjuder en hastighet på minst 100/100 Mbit/s.

Ett annat mål är att anställa en samordnare vid den nationella bredbandsbyrån som ska utarbeta en plan för samordning av finansieringen och informera om bredbandsverksamheten.

Kostnaderna uppskattas uppgå till 50 miljoner euro. I den tredje tilläggsbudgeten för 2021 föreslås ett anslag på 50 000 euro för projektet.

Tidsschema: Tidtabellen för stödprogrammet för bredband är 2021-2026. De åtgärder som hänför sig till den nationella bredbandsbyrån ska förläggas till åren 2021-2023.

Finansiering också för att uppnå målen i färdplanen för fossilfria transporter

Finland har som mål att uppnå klimatneutralitet före 2035. Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle, och har förbundit sig till att halvera trafikutsläppen till 2030.

När det gäller transporter eftersträvas med den gröna övergången utsläppsminskningar och en övergång till fossilfria transporter. Statsrådet fattade i maj 2021 ett principbeslut om minskning av inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser, det vill säga om färdplanen för fossilfria transporter. Ur faciliteten för återhämtning och resiliens anvisas finansiering för uppnående av målen i principbeslutet. Investeringarna hänför sig till laddnings- och tankningsinfrastruktur för offentlig trafikel och trafikgas samt till privat laddningsinfrastruktur, som finansieras av arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet.

Dessutom stöder investeringen i anskaffnings- och konverteringsstöd målsättningen i färdplanen för fossil trafik, dvs. att fordon med låga utsläpp och fordon med nollutsläpp ska bli allt vanligare.

Målen för färdplanen för fossilfria transporter stöds också av de åtgärder som arbets- och näringsministeriet ansvarar för och som stöder ny energiteknik (bl.a. biogas och andra förnybara drivmedel) samt investeringar i koldioxidsnålt väte.

Ytterligare information:

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377

Utveckling av kommunikationsnätens kvalitet och tillgänglighet:

Heidi Mäntylä, konsultativ tjänsteman, tfn 050 472 5802

Digispår:

Katariina Säynäjärvi, regeringsråd, tfn 050 400 6730

Investeringar i övningsverksamhet och forskning som gäller cybersäkerhet:

Rauli Paananen, cybersäkerhetsdirektör, tfn 040565 9060, Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817

Ekosystem för elektrifierad tung trafik:

Emil Asp, enhetsdirektör, tfn 040 509 9757

Åtgärder som stöder målen i färdplanen för fossilfria transporter, anskaffnings- och konverteringsstöd:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101