Kommunikationsministeriet kräver mer diskussion om nätövervakningens effektivitet och följder

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2015 11.25 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet reserverar sig mot betänkandet om lagstiftningen om inhämtande av information som gjorts av försvarsministeriets arbetsgrupp. Ministeriet kan inte hålla med om synpunkterna i betänkandet i sin helhet, eller med alla fortsatta åtgärder som presenteras i det. En del av de föreslagna åtgärderna trampar på medborgarnas grundläggande rättigheter och kan försvaga företagens möjligheter till affärsverksamhet.

Ministeriet håller med arbetsgruppen om att efterforskning behövs. Det väsentliga är att verksamheten är motiverad och inriktad. Ett exempel på det är den informationssystemsefterforskning som presenteras i betänkandet och som enbart skulle utföras på informationssystem som finns utanför Finland.

Ministeriet stöder inte att efterforskningen skulle genomföras genom nätövervakning, eftersom man med den inte kan skilja inhemsk datakommunikation från utländsk. Nätövervakning ger inte heller nödvändigtvis den information man önskar eftersom krypteringsteknikerna utvecklas och används allt mer.

- Den nätövervakning som arbetsgruppen föreslår är ineffektiv och överdimensionerad som metod. I praktiken är nätövervakning ej inriktad massövervakning som gör att konfidentialiteten och dataskyddet för medborgarnas kommunikation, skyddet av privatlivet och eventuellt de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna försvagas, säger undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Ministeriet anser att arbetsgruppen i sitt betänkande inte har gett tillräckliga motiveringar för behovet av nätövervakning och inte heller presenterat alternativa tillvägagångssätt.

- Genom att reservera oss vill vi öppna för en ordentlig diskussion om behovet och följderna av nätövervakning. Särskilt vägande skäl för en offentlig diskussion föreligger när de föreslagna åtgärderna gäller medborgarnas grundläggande rättigheter och förutsättningarna för näringsverksamhet, betonar ministern som bakgrund till reservationen.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, kommunikationsråd, enhetschef, tfn 0295 34 2101
Antton Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676