Kommunikationsministeriet föreslår för finanspolitiska ministerutskottet att förhandlingarna om ett projektbolag för den östliga förbindelsen fortsätter utifrån järnvägsförbindelsen Borgå-Kouvola

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2020 16.30 | Publicerad på svenska 13.10.2020 kl. 14.50
Pressmeddelande
Tåget vid Helsingfors järnvägsstation (Bild: Popova Valeriya, Shutterstock)
Tåget vid Helsingfors järnvägsstation (Bild: Popova Valeriya, Shutterstock)

Kommunikationsministeriet meddelade den 30 september 2020 att förhandlingarna om ett projektbolag för den östliga järnvägsförbindelsen fortsätter utifrån järnvägsförbindelsen Flygbanan-Borgå-Kouvola. Finanspolitiska ministerutskottet behandlar förslaget under senhösten.

För ett år sedan när regeringen fattade beslut om ramvillkoren och förutsättningarna för att bilda planeringsbolag för Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo gav regeringen kommunikationsministeriet i uppdrag att främja en östlig snabb järnvägsförbindelse. Finanspolitiska ministerutskottet beslöt den 10 september 2019 att kommunikationsministeriet ska utreda och jämföra olika alternativ för järnvägsförbindelser samt främja en snabb järnvägsförbindelse österut.

Kommunikationsministeriet inledde diskussioner med aktörer i regionen om förutsättningarna för att bilda ett projektbolag för planering för den östliga järnvägsförbindelsen i juni 2020.

Diskussioner fördes med kommunerna på sommaren

Diskussioner inleddes i juni efter att Trafikledsverket hade offentliggjort en omfattande utredning av de olika alternativen för utveckling av tågförbindelserna i östra Finland. Utredningen gjordes på uppdrag av kommunikationsministeriet. I utredningen jämfördes alternativet att göra tågförbindelserna snabbare på de nuvarande spåren och alternativet med nya spår på järnvägsförbindelsen Flygbanan-Borgå-Kouvola och Flygbanan-Borgå-Kotka-Luumäki.

På ett möte i juni diskuterades de yttre ramarna för att inleda beredningen av ett projektbolag baserat på utredningen som gjorts av Trafikledsverket. Samtidigt kartlades kommunernas preliminära intresse för att delta i bildandet av ett projektbolag och finansieringen av planeringen av den östliga riktningen enligt motsvarande principer som legat till grund för förhandlingarna om projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo. Förutsättningen för bildandet av projektbolag för Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo har varit att de andra aktieägarna förbinder sig att kapitalisera bolaget med en andel på cirka 49 procent av de uppskattade kostnaderna.

Baserat på svaren från aktörerna i regionen som ingår i den östliga förbindelsen verkar kommunernas finansieringsandel, sammanlagt 34,3 miljoner euro, som var en förutsättning för modellen med projektbolag, vara tillräckligt för ett projektbolag vars uppgift är planeringen och finansieringen av järnvägsförbindelsen Borgå-Kouvola tills projektet är klart för byggstart. Den 7 oktober 2020 inledde ministeriet diskussioner om järnvägsförbindelsen Borgå-Kouvola med de städer och kommuner som förbundit sig till projektbolaget för planering.

Däremot, baserat på svaren från de kommuner som är för järnvägsförbindelsen Borgå-Kotka-Luumäki verkade finansieringen för projektbolaget hamna drygt 16 miljoner euro under de cirka 54 miljoner euro som behövs.

Ministeriet känner till att Kotka stadsfullmäktige senare preliminärt ökade sin andel i ett eventuellt projektbolag med 16,3 miljoner euro. Därigenom fylls kommunernas finansieringsandel också för järnvägsförbindelsen Borgå-Kotka-Luumäki.

Om Trafikledsverkets utredning

Trafikledsverkets utredning visade att det är mera lönsamt att utveckla de nuvarande spåren än att bygga nya genbanor. Nya järnvägsförbindelser i östlig riktning skulle emellertid ge större nytta än om man utvecklade de nuvarande spåren.

På grund av de stora investeringskostnaderna skulle deras kostnadseffektivitet emellertid bli mindre. Av de nya bansträckningarna skulle järnvägsförbindelsen Borgå-Kouvola vara lönsammare enligt utredningen.

Vad händer härnäst?

Utredningsarbetet har gjorts och aktörerna i regionen har hörts och de har ombetts ge utlåtanden om sina förutsättningar för att bli delaktiga i projektbolaget.

Statens deltagande och finansieringsandel i förhandlingarna om den östliga spårförbindelsen behandlas i finanspolitiska ministerutskottet under hösten 2020. Riksdagen fattar beslut om statens finansieringsandel i projektbolaget.

Finanspolitiska ministerutskottet får information om situationen som den är vid tidpunkten för behandlingen, om eventuella minoritetsaktieägares finansieringsandelar i projektbolaget samt andra faktorer som påverkar bildandet av ett projektbolag för den östliga förbindelsen såsom Trafikledsverkets ovan nämnda utredning.

Mer information:

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751