Kommunikationsministeriet drog upp riktlinjer för användningen av tilläggsanslagen för trafikleder

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2008 14.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Under behandlingen av statsbudgeten för 2009 utökade riksdagen anslagen för trafikens huvudtitel med 37 miljoner euro. Kommunikationsministeriet har tillsammans med Vägförvaltningen och Banförvaltningscentralen dragit upp riktlinjer för hur medlen ska allokeras.

- Tilläggsmedlen för vägar och banor ska användas så att de inverkar positivt på sysselsättningen, främjar näringslivets verksamhet och konkurrenskraft och fördelas jämt mellan olika delar av Finland, drar trafikminister Anu Vehviläinen upp riktlinjerna.

Vehviläinen anser att tilläggen som gjorts i finansieringen av trafikledernas basunderhåll är viktiga också för förstärkandet av ekonomin och sysselsättningen.

Det största enskilda projektet som ska genomföras är byte av rälsen på avsnittet Kuopio-Idensalmi på Savolaxbanan. För förbättringsarbeten på banavsnittet används 10 miljoner euro. Det ifrågavarande banansnittet är en viktig transportled för gruvan i Talvivaara.

Också broar repareras och säkerheten på banorna förbättras genom att man förnyar säkerhetssystemen för 3,5 miljoner euro.

Basväghållningen får ett tillägg på över 20 miljoner euro. Inom väghållningen är det största enskilda projektet som ska genomföras de åtgärder som vidtas i Södra Karelen för att minska problemen i gränstrafiken. För att minska olägenheterna används 4,9 miljoner euro.

I norra Finland genomförs två betydande vägprojekt. Vägprojektet på förbindelsen Kiistala-Hanhimaa i Kittilä förbättrar arbetsplatstrafiken till gruvan i Kevitsa. Också landets nordligaste vägavsnitt Utsjoki-Nuorgam får medel för grundläggande förbättringar.

Förutom de här projekten genomförs på olika håll i Finland regionala investeringar för att förbättra trafiksäkerheten och bygga trafikleder för cykel- och gångtrafik.


Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260