Kommunikationsministeriet bidrar med expertis till reformen av underrättelselagstiftningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2015 14.25 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

Reformen av underrättelselagstiftningen har inletts i samarbete mellan tre arbetsgrupper. Kommunikationsministeriet deltar i projekten genom att tillhandahålla experthjälp till arbetsgruppernas förfogande.

I reformprojektet leder inrikesministeriet projektet för civil underrättelse, försvarsministeriet projektet för militär underrättelse och justitieministeriet projektet för en eventuell ändring av grundlagen. Kommunikationsministeriet deltar i arbetet genom att tillhandahålla experthjälp när det gäller t.ex. att uppmärksamma den digitala utveckling som är viktig med tanke på hela samhället.

Kommunikationsminister Anne Berner anser det viktigt att man i beredningsskedet värnar om kommunikationens konfidentialitet och integritetsskyddet, eftersom regeringen samtidigt har som mål att främja digital affärsverksamhet.

- Informationssäkerhet och konfidentiell kommunikation är nyckelfaktorer för att medborgarna och näringslivet ska kunna ha tilltro till digitala tjänster och digital affärsverksamhet, framhåller minister Berner. Det är Kommunikationsverket som har i uppgift att utveckla och övervaka funktionssäkra kommunikationsnät och tjänster som är trygga att använda, påpekar hon. Kommunikationsverket hör till ministeriets förvaltningsområde.

- Myndigheterna behöver information om hot som rör användningen av militära maktmedel samt brott. Vi måste likväl finna rätt dimensionerade och välgrundade metoder för att genomföra datatrafikspaningen så att underrättelsen inte riktas till all gränsöverskridande kommunikation, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Lagstiftningsprojektet bygger på regeringsprogrammet, där det föreslås att underrättelse utomlands och datatrafikspaning ska basera sig på lagstiftning. Samtidigt framhävs det att tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna ska beaktas vid beredningen.

Syftet med reformen av underrättelselagstiftningen är att förbättra myndigheternas beredskap att svara på förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön och de nya hot som gäller Finland.