Kommunikationsministeriet 120 år - Telekommunikationen har blivit en väsentlig del av vardagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2012 14.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Telefon- och datanäten har utvecklats i rasande takt, och utan ordentliga kommunikationsmedel skulle vardagslivet inte längre fungera. Under brytningstiden har Kommunikationsministeriets uppgift varit att se till att alla finländare får de bastjänster de behöver. Enligt kommunikationsråd Rainer Salonen har också informationssäkerhet blivit en central fråga.

- Vid regleringen av telebranschen utgår man från nyttan för de som använder tjänsterna, och i mån av möjlighet tar man även i beaktande nyttan för företagen i branschen. Företagen är viktiga eftersom de skapar och producerar teletjänsterna, säger Salonen.
Betydelsen av goda telefon- och dataförbindelser för samhället har ökat enormt sedan 1990-talet. Enligt Salonen är grundläggande kommunikationstjänster nuförtiden samhällsomfattande tjänster precis som vatten, el och vägnät.
Situationen medför utmaningar eftersom de stora telebolagen är börsföretag som måste ge vinst åt ägarna. Företagen tänker noggrant över sin affärsverksamhet och sina investeringar, och glesbebyggda områden är inte särskilt attraktiva ur deras synvinkel. Det är dyrt att bygga och upprätthålla telenät oberoende av om de har 10 eller 10 000 användare.
- Vi hade länge en sådan princip att staten inte ska bidra till finansieringen av näten. För några år sedan gjordes en stor förändring när det beslutades att staten för första gången ska stödja uppbyggnaden av grundläggande kommunikationstjänster. Orsaken till detta var att man inte genom konkurrens kunde upprätta samma grundläggande tjänster på landsbygden som i städerna, säger Salonen.

Konkurrensen pressar ner priserna

Tryggandet av goda data- och telefonförbindelser i glesbygden är enligt Salonen en stor utmaning för framtiden där finansieringsfrågorna kommer att betonas. Dessutom finns det i Finland många äldre människor som inte använder dator och de tjänster som erbjuds via internet. För deras del måste tillgången till tjänster tryggas på något annat sätt.
Generellt sett har den marknadsekonomiska konkurrensen bidragit till att skapa omfattande och prisvärda teletjänster för finländarna. I mitten av 1990-talet öppnades den finländska marknaden för konkurrens. Fram till dess hade det inom telebranschen funnits många lokala telefonbolag som hade monopol i regionen. I andra länder i Europa sköttes teletjänsterna vanligtvis av ett statligt monopol.
- Konkurrensen inom telebranschen har varit mycket hård, vilket syns i konsumentpriserna. I Finland är mobiltjänsterna billiga fastän utgångspunkten med en liten folkmängd och långa avstånd inte utgör goda förutsättningar för förmånliga priser, påpekar Salonen.
- Till exempel priserna för mobilsamtal har varit märkbart lägre i Finland än i Tyskland, fastän det finns många gånger fler tyskar på ett område som är ungefär lika stort som Finland.

Regleringen förändras med tiden

I och med nya kommunikationssätt och -medel har det uppkommit nya krav på regleringen. Salonen lyfter fram informationssäkerheten som ett centralt tema under de senaste årtiondena. Ministeriet började på allvar fundera på frågor kring informationssäkerhet för cirka 15 år sedan när mobiltelefonerna och e-posten ökade i popularitet. Ett praktiskt exempel på detta är frågan om andra människor får läsa en död persons e-post och i så fall på vilka grunder.
- Förvaltningens mål har varit att minska regleringen, men alltid när det kommer nya saker och fenomen måste man stifta lagar för dem. Med andra ord kommer det nya paragrafer när de gamla tas bort, säger Salonen.
- För tillfället pågår en omfattande lagstiftningsprocess som berör telebranschen, i vilken man sammanför olika lagar. Den processen kommer att minska antalet paragrafer.

Faktaruta: Mobiltelefonerna slog snabbt igenom

* När mobiltelefonerna kom ut på marknaden började finländarna snabbt använda mobiltjänster. Proportionellt sett var Finland länge etta i Europa gällande användning av mobiltelefoner.
* Orsaken till detta var att Finland var en föregångare när telemarknaden öppnades. Under 1990-talet kom man från andra länder till Finland för att lära sig hur regleringen av marknaden organiserades i praktiken. Nokias uppgång och framgångar ökade intresset för Finland.
* En orsak till att telemarknaden i Finland har utvecklats snabbt är den täta dialogen mellan företagen i branschen och statsförvaltningen. Man har tillsammans diskuterat aktuella frågor och kommande projekt, vilket har underlättat planeringen av den framtida verksamheten.


Texten är skriven av Hasse Härkönen.