Kommunikationsministeriet 120 år - EU-bestämmelser påverkar förare av tvåhjulsfordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2012 14.47 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Den tekniska utvecklingen hos motorcyklar och mopeder har varit snabb, och det finns ett flertal EU-bestämmelser som gäller motordrivna fordon på två hjul. Enligt överingenjör Maria Rautavirta strävar Finland efter att redan då bestämmelser förbereds inverka på EU-beslut som rör trafiken, för att de speciella förhållandena i landet ska beaktas.

För motorcyklisten och mopedisten kan EU:s bestämmelser upplevas som avlägsen byråkrati, men i verkligheten inverkar de i hög grad på vardagen för förare av motordrivna tvåhjulsfordon. Det finns ett par tusen sidor lagstiftning på EU-nivå som berör motorcyklar och mopeder.
- Vanligtvis tänker folk att EU bara innebär begränsningar och förbud, även om EU i verkligheten möjliggör en massa saker, säger Rautavirta.
- I och med exempelvis unionens regler för den inre marknaden har utbudet av olika mopeder ökat i Finland. Då en moped godkänns för försäljning i ett EU-land, ska den även kunna säljas i de övriga länderna i unionen. Tillverkaren får samtidigt tillgång till en marknad med 500 miljoner köpare.
Detta gäller även delar för motorcyklar och mopeder, som det idag finns ett stort utbud av. Det är lönsamt att sälja delar på den lilla finländska marknaden, då man inte längre behöver anpassa dem ut de kan säljas inom hela EU.

En allt bättre dialog

EU:s bestämmelser gäller idag nästan allt i anslutning till motordrivna tvåhjulsfordon. Vissa trafikfrågor regleras dock inte på unionsnivå, och man kan självständigt fatta beslut om dem i Finland.
- På kommunikationsministeriet har vi satsat på denna egna reglering, och försöker dra nytta av det spelrum som medlemsländerna getts, säger Rautavirta.
För Finlands del kan EU:s reglering ibland vara problematisk, då förhållandena i Norden skiljer sig väldigt från de i Syd- och Mellaneuropa. Exempelvis anses de i Finland vanliga grusvägarna i många länders lagstiftning inte vara vägar överhuvudtaget. Detta reflekteras i förberedandet av bestämmelser för bland annat fyrhjulingar och hur de används i vägtrafiken.
- Vi strävar ständigt efter att förbättra påverkan i ett tidigt skede och dialogen med EU. Vårt mål är att inverka på såväl innehållet i bestämmelser under förberedelse samt lyfta fram frågor som vi anser är i behov av reglering, beskriver Rautavirta kommunikationsministeriets roll.
- Finland har sedan länge konsekvent fört fram vissa teman inom beslutsfattningen på EU-nivå, och i och med detta har förståelsen för förhållandena i Finland förbättrats.

Antalet fordon ökar

Idag finns det stränga begränsningar för bilars koldioxidutsläpp, och motorcyklar och mopeder står på tur. Maria Rautavirta berättar, att senast år 2020 kommer motordrivna tvåhjulsfordon att omfattas av samma begränsningar.
- Mopedernas och motorcyklarnas betydelse som dagliga färdmedel har ökat i Europa, vilket även innebär att effekterna av deras utsläpp i städernas centrum är större än tidigare, säger överingenjören.
I Finland har mängden motorcyklar och mopeder fördubblats på 15 år. Enligt Rautavirta är denna utveckling en reflektion av den ökade fritiden och det ökade behovet bland unga att självständigt kunna färdas som man önskar. Överingenjören bedömer att mopedernas popularitet kommer att sjunka något i framtiden, då priset på mopedkortet klart stiger i och med de nya kraven på säkerhetsundervisningen.
Motorcyklar och mopeder är en del av finländarnas sätt att färdas till vardags, och har valts ut som ett centralt tema i vårens trafikpolitiska redogörelse. Trafiken ses idag som en helhet, vars fasta delar utgörs av olika färdmedel.


Faktaruta: Besiktning av motorcyklar en stor fråga
- Krav på obligatorisk besiktning av motorcyklar behandlas som bäst av EU.
- Finland motsätter sig att kravet på besiktning utvidgas till att omfatta motorcyklar, eftersom körsäsongen i Finland är begränsad till hälften av året och nästan alla av en motorcyklists kostnader hänför sig till denna period. Besiktning skulle inte göra samma nytta i Finland som i länder, där man kör med motorcyklar året om.
- Att genomföra besiktning skulle även vara svårt i praktiken i Finland, då det inte vintertid är möjligt att köra till besiktningsstationen.


Texten är skriven av Hasse Härkönen.